Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đỗ Hoàng Linh (2017-05)

 • Bài viết nghiên cứu và phân tích về quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1946-1947. Đây là một giai đoạn khó khăn và đầy biến động của cách mạng Việt Nam, những hoạt động của Người trong giai đoạn này thể hiện sự đúng đắn trong việc lựa chọn con đường cách mạng và vạch rõ con đường đó trong những tác phẩm nổi tiếng, sự quan tâm, khích lệ đối với nhân dân, cán bộ, ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Công (2017-05)

 • Trong tác phấm "Sửa đổi lối làm việc", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành những lời chỉ dẫn nghiêm khắc nhưng chân tình và những giải đáp cụ thể, thiết thực giúp cán bộ, đảng viên khắc phục sửa chữa khuyết điểm đế tiến bộ. Hơn 70 năm đã qua, tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị thời sự, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với mỗi&#x...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2007)

 • Nội dung tập 50 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng từ tháng 1-1990 đến tháng 5-1991. Trên bình diện quốc tế, đây là thời điểm lịch sử diễn ra những biến cố lớn: do sự phá hoại điên cuồng và thâm độc của chủ nghĩa đế quốc, cùng với những mâu thuẫn nội tại tích tụ lâu ngày không được giải quyết, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu lâm vào khủng hoảng và lần lượt sụp đổ, Liên Xô ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2015)

 • Nội dung tập 58 phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1999. Năm 1999 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng và bắt đầu chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2001)

 • Nội dung tập 14 công bố những văn kiện phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1953, thời điểm cuộc kháng chiến của nhân dân ta đang trên thế tiến công và phản công mạnh mẽ, nhằm đánh thắng những nỗ lực chiến tranh cao nhất của đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ được thể hiện trong kế hoạch Nava.

 • Sách


 • Phan Diễn, Nguyễn Phú Trọng; Trần Đình Hoan, Nguyễn Khoa Điềm; Lê Hữu Nghĩa (2008)

 • Nội dung cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, một nhà lãnh đạo kiên định, có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đảng viên rất mực kiên cường, trung thành, tận tuỵ, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì chủ nghĩa xã hội và hạn...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2006)

 • Nội dung tập 46 phản ánh tình hình đất nước và sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1985. Năm 1985, tình hình kinh tế - xã hội nước ta có nhiều chuyển biến, sôi động. Trung ương Đảng đã ra nhiều nghị quyết, chỉ thị, thông tri cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội V trên các lĩnh vực kinh tế, quân sự, ngoại giao, văn hoá - xã hội..., đặc biệt đã tổ chức Hội nghị lần thứ tám bàn về giá ...