Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Hoàng Quốc Việt, Đức Vượng (2007)

 • Nội dung cuốn sách ghi theo hồi ức của đồng chí Hoàng Quốc Việt, nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam), một nhà hoạt động cách mạng kiên cường, bản lĩnh, một người học trò trung thành và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Sách


 • Nguyễn Phú Trọng (2010)

 • Nội dung cuốn sách đề cập một cách khái quát, có hệ thống những quan điểm lý luận chính trị cơ bản của Đảng ta thể hiện trong các bản Cương lĩnh chính trị của Đảng từ năm 1930 đến nay; sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng; những vấn đề đặt ra cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết để không ngừng bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan điểm, đường lối trên co...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2006)

 • Nội dung tập 49 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1988 và năm 1989. Trong hai năm này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ra nhiều văn bản nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội VI của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân...

 • Sách


 • Ban Tuyên giáo Trung ương (-)

 • Nội dung tài liệu bao gồm 117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần cung cấp những tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương của Bác.

 • Sách


 • - (2006)

 • Nội dung cuốn sách bao gồm những văn kiện, bài nói, bài viết… của Bác tại Hội nghị hợp nhất, Đại hội lần thứ II, III của Đảng, Đại hội Đảng một số ngành, địa phương.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2003)

 • Nội dung tập 26 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1965. Trong năm 1965, cách mạng nước ta có nhiều biến đổi quan trọng, thắng lợi to lớn của quân và dân trên chiến trường miền Nam đã cơ bản đập tan chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải chuyển sang chiến lược "chiến tranh cục bộ" với việc ồ ạt đưa quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam, tăng cườ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2003)

 • Nội dung tập 28 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1967. Năm 1967 là năm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta bước vào thời kỳ gay gắt. Bị sa lầy và thất bại bước đầu trong chiến lược "chiến tranh cục bộ", đế quốc Mỹ điên cuồng đẩy mạnh chiến tranh phá hoại miền Bắc; tăng cường bình định và mở nhiều cuộc hành quân càn quét dã man ở miền Nam, đ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 30 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1969. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang đi vào giai đoạn mới thì Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 2-9-1969. Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc lịch sử, thiêng liêng, bất hủ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra lời kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ...