Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2003)

 • Nội dung tập 27 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1966. Trong năm này, Đảng tập trung lãnh đạo toàn quân, toàn dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 và 12 Ban Chấp hành Trung ương (khoá III), ra sức kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2002)

 • Nội dung tập 25 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1964. Trong năm này, Đảng tổ chức triển khai học tập sâu rộng Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khoá III) về vấn đề quốc tế, nhằm nhận rõ tình hình và nhiệm vụ quốc tế, thấu suốt hơn nữa đường lối của Đảng, triệt để phê phán ảnh hưởng của chủ nghĩa xét lại trong một số cán bộ đảng viên, nâng cao ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2002)

 • Nội dung tập 21 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1960. Ở miền Bắc: công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh, tiểu, thủ công nghiệp và những người buôn bán nhỏ đã căn bản hoàn thành. Ở miền Nam: phong trào đồng khởi diễn ra ở hầu khắp các địa phương và giành được những thắng lợi to lớn, đẩy chế độ Mỹ - Diệm vào cuộc&#x...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2002)

 • Nội dung tập 18 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1957, là năm Đảng lãnh đạo toàn dân tiếp tục củng cố và xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm, đòi thống nhất đất nước.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2002)

 • Nội dung tập 19 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1958. Sau ba năm khôi phục kinh tế, từ 1958, Đảng lãnh đạo nhân dân phát triển và cải tạo nền kinh tế quốc dân theo kế hoạch 3 năm (1958-1960) tiến dần lên chủ nghĩa xã hội

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2001)

 • Nội dung tập 15 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1954, là năm đánh dấu bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ; là năm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ tập trung chỉ đạo cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

 • Bài trích


 • Lê Văn Cường, Đào Anh Tuấn (2020-05)

 • Đại hội Đảng là nội dung sinh hoạt chính trị quan trọng là dịp tổng kết, đánh giá nhiệm kỳ đã qua và thảo luận, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và bầu nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến đại hội Đảng và thảo luận trong đại hội Đảng. Tìm hiểu những quan điểm của Người về thảo luận trong đại hội Đảng có ý nghĩa quan trọng trong công tác xâ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Xuân Luyện (2020-04)

 • Từ giác độ lịch sử, các tác giả đã phản tích và khẳng định giá trị, ý nghĩa to lớn mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như một sự thể hiện ý chí, quyết tâm của cả dân tộc trong công cuộc chống giặc ngoại xâm, thống nhất non sông, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời kiến nghị một số giải pháp để hiện thực h...