Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  • - (2018)

  • Cuốn sách đề cập và phân tích một số vấn đề lý luận về xây dựng nông thôn mới. Cụ thể: phân tích chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cấp xã và xây dựng nông thôn mới; phân tích lý luận vấn đề thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã và xây dựng nông thôn mới, yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động. Đánh giá thực trạng thực hiện&#...