Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • - (2020)

 • Cuốn sách viết về tư tưởng và lối sống cao đẹp của Bác. Tác giả viết về con người Bác Hồ thông qua nhiều câu chuyện thân tình, nhiều kỷ niệm cảm động trong những năm tháng được sống bên Người. Mỗi câu chuyện đều được trình bày điềm đạm, dung dị, vừa mang tính lịch sử thuần túy, lại vừa là hồi ký đồng thời thể hiện chính kiến, quan điểm rõ ràng mang tính chính luận.

 • Sách


 • - (1967)

 • Cuốn sách gồm những bài của dồng chi Phạm Văn Đồng viết về Hồ Chủ tịch lừ năm 1948 đến năm 1960. Nội dung cuốn sách gồm các phần Hồ Chủ tịch, hình ảnh dân tộc; Học tập quan điểm nhân dân, quan điểm quần chúng của Hồ Chủ tịch; Học quan điểm nhân dân của Hồ Chủ tịch; Hồ Chủ tịch, lãnh tụ của chúng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Sách


 • - (1960-09)

 • Tuyển tập Hồ Chí Minh gồm những văn kiện chính trị quan trọng, có giá trị quý báu (sách, bài báo, tham luận, thư, báo cáo, diễn văn và lời kêu gọi) của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ năm 1920 đến nay.

 • Sách


 • - (1964)

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo âm mưu và hành động của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ở miền Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò quyết định của nhân dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân dân cả nước đoàn kết một lòng, kiên cường chiến đấu...

 • Sách


 • - (1954)

 • Các bài nói chuyện của Bác với đồng bào các xã đã chia ruộng đất, với cán bộ xã, với cán bộ đến học,với cán bộ đã tham gia phát động cải cách ruộng đất, vấn đề tổng kết thí nghiệm cải cách ruộng đất và kết luận.

 • Sách


 • - (1974)

 • Quan điểm quần chúng của Hồ Chí Minh là một trong những tư tưởng quan trọng nhất của Người. Quan điểm này khẳng định: Quần chúng là lực lượng đông đảo, là người làm ra lịch sử, là người chủ đất nước; Quần chúng là lực lượng quyết định thành công của cách mạng; Đảng phải gắn bó mật thiết với quần chúng, tôn trọng ý kiến của quần chúng, dựa vào quần chúng để lãnh đạo cách mạng; Vận động ...

 • Sách


 • - (2022)

 • Cuốn sách bao gồm những bài viết được tập hợp và biên soạn chi tiết những kiến thức cần thiết để xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 • Sách


 • - (1958)

 • Gồm các tác phẩm và tài liệu quan trọng mà Hồ Chí Minh viết trong quá trình lãnh đạo cách mạng và xây dựng nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, từ đó giúp hiểu rõ những triết lý, tư tưởng và lãnh đạo trong quá trình xây dựng và bảo vệ độc lập của Việt Nam