Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  • - (1961)

  • Cuốn sách được biên tập với mục đích nhằm giúp bạn đọc thấy rõ nguồn gốc kinh tế và xã hội của chủ nghĩa xét lại, những luận điểm chủ yếu của bọn xét lại trong lĩnh vực kinh tế, cũng như cuộc đấu tranh của các Đảng Cộng sản và công nhân nhằm bảo vệ lý luận kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lê-nin.

  • Sách


  • - (1962)

  • Thông tin về nước Mỹ - một cường quốc toàn cầu, có sức ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực của thế giới, bao gồm kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ,...nhấn mạnh vai trò lãnh đạo quan trọng của Mỹ trong nhiều vấn đề quốc tế...

  • Sách


  • - (2017)

  • Nội dung cuốn sách gồm: Tổng quan kinh tế và chính trị thế giới năm 2016; Một số vấn đề kinh tế nổi bật trong năm 2016; Một số vấn đề chính trị và an ninh thế giới nổi bật trong năm 2016; Một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam và hàm ý chính sách.