Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • - (2021)

 • Cuốn sách phân tích các mặt kinh tế, tài chính, quản lý nhà nưởc về khoa học, giáo dục, y tế của nền kinh tế - xã hội nước Nga với những số liệu phong phú, những đặc trưng và cả những góc khuất trong nền kinh tế nưốc Nga. Tài liệu cũng đề cập đến cơ cấu tổ chức, tư duy chiến lược quân sự, trang bị vũ khí của nước Nga, tiềm năng và triển vọng trong tương lai. Cuối cùng là ...

 • Sách


 • - (1969)

 • Cuốn sách tập hợp những tài liệu về địa lý, lịch sử kinh tế, chính trị, văn học nghệ thuật về tất cả các tỉnh của Việt Nam, từ Lạng Sơn đến Hà Tiên, khẳng định chân lý lịch sử rằng đất nước Việt Nam từ Lạng Sơn đến Hà Tiên, hoặc từ cao nguyên Đồng Văn đến Cà Mau xưa hay nay cũng vẫn là một.

 • Sách


 • - (1974)

 • Cuốn sách tập trung nghiên cứu quan hệ sản xuất trong mối quan hệ biện chứng với kiến trúc thượng tầng, mối quan hệ biện chứng như trên nhằm rút ra những quy luật kinh tế của sự vận động xã hội. Mặt khác, cuốn sách còn tóm lược một cách khái quát về tính khách quan trong các quy luật kinh tế giữa người với người trong sản xuất và phân phối.

 • Sách


 • - (2017)

 • Nội dung cuốn sách gồm: Tổng quan kinh tế và chính trị thế giới năm 2016; Một số vấn đề kinh tế nổi bật trong năm 2016; Một số vấn đề chính trị và an ninh thế giới nổi bật trong năm 2016; Một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam và hàm ý chính sách.

 • Sách


 • - (1973)

 • Trình bày phương pháp tư tưởng làm cơ sở cho việc học tập nghiên cứu kinh tế học Mácxít- bộ Tư bản của Mác giúp cho việc hiểu biết về kinh tế nói chung và cho sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội.

 • Sách


 • - (1971)

 • Toàn văn tóm tắt của Nghị quyết hội nghị lần thứ 19 của Ban chấp hành Trung ương đảng gồm 3 nội dung chính: Kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ra sức khôi phục và phát triển nền kinh tế quốc dân; Ra sức phát triển sản xuất nông nghiệp, củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở nông thôn; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý kinh tế của&...

 • Sách


 • - (1957)

 • Thư Hồ Chủ tịch gửi thanh niên và thiếu nhi (1957) là một bức thư quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với thanh niên và thiếu nhi. Bức thư đã khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên và thiếu nhi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Sách


 • - (2017)

 • Nội dung cuốn sách khai thác sức mạnh ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, ổn định và phát triển trong thế giới đương đại. Đồng thời, tập trung nghiên cứu đặc điểm thế giới hiện nay về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, quân sự, an ninh và xu thế phát triển, những thách thức trong một vài thập niên...