Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  • - (1958)

  • Nghị quyết đề cập đến Báo cáo về nhiệm vụ kế hoạch ba năm (1958-1960), kiểm điểm công tác khôi phục kinh tế, nhận định chuyển biến mới trong tình hình hiện nay, đưa ra nhiệm vụ chính trị và những công tác lớn ở miền Bắc nước ta.