Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn An Ninh (2018-11)

 • Mô hình chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội dân chủ ở các nước Bắc Âu chứa đựng những giá trị tiến bộ về dân chủ, nhân quyền, những giá trị phúc lợi phục vụ người dân. Những thành tựu của mô hình chủ nghĩa xã hội dân chủ ở Bắc Âu có những gợi mở giá trị cho quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, nhất...

 • Bài trích


 • Phan Thanh Khôi (2018-10)

 • Chủ nghĩa dân túy là một loại hình tư tưởng tiểu tư sản, duy tâm, xuất hiện ở Nga vào nửa sau của thế kỷ XIX, có tác hại rất lớn đối với phong trào cách mạng ở Nga. V.I.Lênin đã đấu tranh không khoan nhượng với loại tư tưởng này, qua đó góp phần bảo vệ, truyền bá và phát triển lý luận mácxít vận dụng vào thực tiễn cụ thể để thúc đẩy nhanh mạnh quá trình cách mạng ở Nga. Tinh&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Giang, Ngô Huy Tiếp (2018-10)

 • Khoa học Xây dựng Đảng là sản phẩm của tiến trình cách mạng Việt Nam và thực tiễn phát triển đất nước. Nghiên cứu làm nổi bật vai trò, sứ mệnh, nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu đài của khoa học xây dựng Đảng. Cùng với sự ra đời, phát triển và trưởng thành của mình, khoa học Xây dựng Đảng ngày càng xác định rõ hơn đối ...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh;  Advisor:Chu Văn Tuấn (2021)

 • Luận án đã phân tích, chỉ ra những điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội; về lý luận và phẩm chất cá nhân cho sự hình thành quan niệm về quyền con người của C. Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin. Luận án cũng phân tích, trình bay và làm rõ quan niệm của C. Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về quyền con người, về quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền của phụ nữ, quyền của trẻ em. Làm rõ những ý nghĩa ...

 • Luận án


 • Lê Huy Tuynh;  Advisor:Lê Trọng Tuyến, Nguyễn Hùng Oanh (2021)

 • Luận án đưa ra, phân tích, luận giải quan niệm phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam của thanh niên quân đội. Đồng thời, luận giải những nhân tố cơ bản quy định phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam của thanh niên quân đội. Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực trạng, luận án đã đề xuất một số giải pháp cơ bản, có tính khả thi nhằm phát huy giá trị văn hóa&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hồng Yến, Lã Thị Minh Trang (2020-10)

 • Để thực hiện những mục tiêu cũng như các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người của Việt Nam, với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm đặc biệt đến việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của mọi tầng lớp nhân dân về vấn đề quyền con người để hỗ trợ người dân có thể hiểu và thụ hưởng m...

 • Luận án


 • Nguyễn Đức Hòa;  Advisor:Nguyễn Văn Năm, Mai Văn Thắng (2021)

 • Luận án đã xây dựng được các khái niệm an ninh con người của phạm nhân; pháp luật về an ninh con người của phạm nhân; xác định rõ nội hàm, ngoại diên của những khái niệm này; xây dựng khung lý thuyết về pháp luật về an ninh con người của phạm nhân; khái quát được các nội dung cơ bản của pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia về an ninh con người của phạm nhân và đưa&#...

 • Tạp chí


 • Võ Xuân Vinh, Nguyễn Hồng Quang; Nguyễn Huy Hoàng (2021)

 • Nêu lại diễn tiến của tình hình chính trị Myanmar kể từ cuộc bầu cử vào đầu tháng 11/2020 đến cuộc đảo chính ngày 1/2/2021, bài viết nhận diện những nguyên nhân dẫn đến cuộc chính biến, đánh giá tình hình Myanmar sau đảo chính và triển vọng trong thời gian tới.