Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 35 bao gồm các văn kiện năm 1974, phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn nhân dân cả nước đang nỗ lực phấn đấu vượt mọi gian khổ, hy sinh, thử thách để kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập (2000)

 • Nội dung tập cuối cùng của bộ sách bao gồm những bài viết, bài nói, thư từ, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày l tháng l năm 1966 đến khi Người từ biệt thế giới này. Đây là những năm tháng đầy thử thách, khó khăn và quyết liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sự phá sản của chiến lược "chiến tranh đặc biệt" đã đẩy Mỹ - ngụy vào một cuộc khủng hoảng chính...

 • Sách


 • Hồ Chí Minh (2000)

 • Cuốn sách tập hợp các bài viết và nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng văn hoá thể hiện rõ việc giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao tính chủ động, tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể do Đảng đề ra, góp phần quan trọng vào sự thắng...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh tuyển tập (-)

 • Nội dung tập 1 phản ánh quá trình chuyển biến trong tư tưởng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội khoa học, đánh dấu bước nhảy vọt ở Nguyễn Ái Quốc về quan điểm lý luận, về đường lối, phương pháp cách mạng nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Tính đúng đắn của lý luận và đường lối cách mạng do Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đề ra đã...

 • Sách


 • Hoàng Quốc Việt, Đức Vượng (2007)

 • Nội dung cuốn sách ghi theo hồi ức của đồng chí Hoàng Quốc Việt, nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam), một nhà hoạt động cách mạng kiên cường, bản lĩnh, một người học trò trung thành và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Sách


 • Nguyễn Phú Trọng (2010)

 • Nội dung cuốn sách đề cập một cách khái quát, có hệ thống những quan điểm lý luận chính trị cơ bản của Đảng ta thể hiện trong các bản Cương lĩnh chính trị của Đảng từ năm 1930 đến nay; sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng; những vấn đề đặt ra cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết để không ngừng bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan điểm, đường lối trên co...

 • Sách


 • Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban biên giới quốc gia; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (2011)

 • Nội dung sách giới thiệu với bạn đọc một số văn bản song phương về biên giới trên đất liền đã được ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc; Luật biên giới quốc gia năm 2003 và một số văn bản nội luật về biên giới trên đất liền... Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu một số bài viết, bài trả lời phỏng vấn báo chí trong và ngoài nƣớc về đàm phán, giải quyết vấn ...