Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban biên giới quốc gia; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (2011)

 • Nội dung cuốn sách giới thiệu về một số văn bản song phương về biên giới trên đất liền đã được ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc; Luật biên giới quốc gia năm 2003 và một số văn bản nội luật về biên giới trên đất liền... Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu một số bài viết, bài trả lời phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước về đàm phán, giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ và p...

 • Sách


 • Lê Mậu Hãn (2009)

 • Nội dung cuốn sách giới thiệu khái quát Cương lĩnh của Đảng từ khi thành lập đến nay. Mỗi một cương lĩnh của Đảng là một dấu son chói lọi phản ánh sự trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2003)

 • Nội dung tập 26 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1965. Trong năm 1965, cách mạng nước ta có nhiều biến đổi quan trọng, thắng lợi to lớn của quân và dân trên chiến trường miền Nam đã cơ bản đập tan chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải chuyển sang chiến lược "chiến tranh cục bộ" với việc ồ ạt đưa quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam, tăng cườ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2003)

 • Nội dung tập 27 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1966. Trong năm này, Đảng tập trung lãnh đạo toàn quân, toàn dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 và 12 Ban Chấp hành Trung ương (khoá III), ra sức kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2002)

 • Nội dung tập 25 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1964. Trong năm này, Đảng tổ chức triển khai học tập sâu rộng Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khoá III) về vấn đề quốc tế, nhằm nhận rõ tình hình và nhiệm vụ quốc tế, thấu suốt hơn nữa đường lối của Đảng, triệt để phê phán ảnh hưởng của chủ nghĩa xét lại trong một số cán bộ đảng viên, nâng cao ...

 • Báo cáo


 • Ủy ban Biên giới quốc gia (-)

 • Bài viết mô tả tình hình chung các vùng biển của Việt Nam, tình hình tranh chấp tác động đến quản lý biển và nêu ra một số chủ trương, chính sách liên quan đến quản lý biển, kết quả đạt được, những tồn tại và giải pháp

 • Luận án


 • Hoàng Thị Thu Thủy;  Advisor:Vũ Công Giao (2020)

 • Luận án phân tích, đánh giá quá trình phát triển và thực trạng pháp luật Việt Nam về DCTT, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và xác định nguyên nhân để làm cơ sở cho việc đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Đề xuất những quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về DCTT có tính toàn diện, khoa học và khả thi với hoàn cảnh, điều kiện thực tiễn của nước&...