Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hương Lan (2020-01)

 • Việt Nam là một quốc gia có số lượng lao động xuất khẩu lớn trong khu vực Châu Á, Sau 30 năm đổi mới, cùng với chính sách mở cửa và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, công dân Việt Nam đã có mặt tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều đó cho thấy sức mạnh và khả năng hội nhập, thích nghi cũng như vai trò quản bá văn hóa dân tộc của công dân Việt Nam. Tất nhiên, song hành...

 • Bài trích


 • Trần Văn Phòng (2020-03)

 • Xuất phát từ đặc trưng về trình độ của lực lượng sản xuất ở Việt Nam là hiện đại, bán hiện đại, thô sơ đan xen, kết hợp nên quan hệ sản xuất ở Việt Nam nhất định phải là đa dạng, nhiều thành phần kiến trúc thượng tầng của chúng ta cũng chưa thể có đặc trưng thuần nhất xã hội chủ nghĩa ngay được. Vận dụng Lý luận hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam&...

 • Bài trích


 • Hà Thị Thùy Dương (2020-04)

 • Quyền dân tộc tự quyết được V.I.Lênin bàn đến trong nhiều tác phẩm của ông. Trên cơ sở làm rõ tư tưởng của V.I.Lênin về quyền dân tộc tự quyết với các nội dung như quyền dân tộc tự quyết là quyền của quốc gia dân tộc được đặt ra khi có áp bức dân tộc bằng bạo lực để đảm bảo bình đẳng dân tộc và đảm bảo lợi ích chung của dân tộc, bài viết đấu tranh phản bác lại những luận ...

 • Bài trích


 • Lê Đình Tĩnh, Vũ Thị Thu Ngân (2020-03)

 • Bàn cờ chính trị quốc tế đương đại đang mở rộng khuôn khổ, cho phép những lực lượng khác cùng tham gia và thể hiện tiếng nói ở một mức độ nhất định, trong đó có các cường quốc tầm trung. Thực tiễn về vai trò và hành vi của các nước này gần đây đã thu hút sự quan tâm của giới học giả. Bài viết chỉ ra đặc trưng khái quát nhất về hành vi của các cường quốc trung, từ đó liên...

 • Luận án


 • Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor:Phan Xuân Sơn, Hồ Xuân Quang (2020)

 • Luận án tiến hành hệ thống hóa, phân tích cơ sở lý luận về các tổ chức chính trị - xã hội; về vai trò, nội dung, phương thức, hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội. Khảo sát, phân tích thực trạng; đánh giá thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội ở...

 • Bài trích


 • Hoàng Việt (2020-08)

 • Ngày 30/3/2020, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã gửi bản Công hàm để phản bác lại các lập luận của phía Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Bài viết này tập trung làm rõ bối cảnh dẫn đến việc Việt Nam ban hành Công hàm này, phân tích các lập luận của Việt Nam, các lập luận của Trung Quốc và đưa ra kết luận về các lập luận của Trung Quốc vi phạm luật quốc t...