Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Doãn Thị Chín (2020-09)

 • Bài viết trình bày những sáng tạo lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh về con đường xây dựng xã hội mới ở Việt Nam. Hồ Chí Minh đã lựa chọn mục tiêu CNXH - một mô hình "cách mạng đến nơi" và xác lập được những giá trị cốt lõi trong mô hình CNXH Việt Nam. Đây là cơ sở vững chắc để đấu tranh với những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch phủ nhận con đường ...

 • Bài trích


 • Hồ Thanh Thủy, Nguyễn Đức Hà (2020-09)

 • Mục tiêu của chủ Nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN. Chúng dùng nhiêu luận điệu để xuyên tạc, phủ nhận đường lối phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Tuy nhiên, bằng những thành tựu thuyết phục của quá trình đổi mới đất nước đã chứng minh, phát triển...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Lan Phương (2020-09)

 • Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám nam 1945, Nhà nước Việt Nam Dân Cộng hòa ra đời, mở đầu thời kỳ xây dựng chế độ dân chủ ở Việt Nam. Trong thời gian đầu độc lập, nền kinh tế của đất nước kiệt quệ, trình độ dân trí vô cùng thấp nhưng quyết làm chủ của nhân dân, đặc biệt trên lĩnh vực chính trị, vẫn được đảm bảo thực thi. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, với sự tham gia của&#x...

 • Bài trích


 • Vũ Công Giao, Đinh Công Luận (2020-12)

 • Ombudsman độc lập lâu đời trên thế giới. Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, mô hình này đã khẳng định được vai trò và tầm quan trọng trong việc tăng cường chức năng giám sát của Nghị viện/Quốc hội và kiểm soát quyền lực nhà nước, đã được học tập và phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới, với những hình thái từ cổ điển tới hiện đại. Ở Việt Nam, việc nâng cao năng ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Hòa (2019-11)

 • Trong những thập kỷ qua, Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế đã ban hành nhiều văn pháp lý tạo cơ sở quan trọng để các quốc gia tiến hành "nội luật hoá " nhằm thúc đẩy an ninh con người của phạm nhân trên tất cả các phương diện. Mặc dù Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới an ninh con người của phạ...

 • Bài trích


 • Phạm Văn Giang (2018-02)

 • Dưới tác động của hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam đã có sự phát triên nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu thành phần và ngành nghề, trình độ chuyên môn nghề nghiệp không ngừng được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện... Tuy nhiên, bên cạnh những biến đổi tích cực, giai cấp công nhân nước ta có những biến đổi tiêu cực, đó là: sự phân tầng...

 • Bài trích


 • Ngô Đình Xây (2018-02)

 • Sinh thời, C.Mác đã đưa ra cách tiếp cận duy vật lịch sử về bản chất của tha hóa một hiện tượng xã hội, xuất phát từ con người, từ xã hội loài người; là lao động bị tha hóa; dẫn đến hệ quả - con người mất dần tính loài con người đã trở thành không phải chính mình, quay trở lại chi phối, nô dịch con người và xã hội loài người. Từ cách tiếp cận của C.Mác về tha hóa, tác gi...