Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Tố Uyên (2018-04)

 • Quyền của phụ nữ là một vấn đề mang tính thời đại. Nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội chung. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới cũng hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền cho phụ nữ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập của đất nước hiện nay. Thực trạng thực hiện quyền&#...

 • Bài trích


 • Trần Thành (2018-04)

 • Chuyên chính vô sản là một trong những tư tưởng cốt yếu nhất của chủ nghĩa Mác. Sức sống của tư tưởng đó đòi hỏi trong nhận thức và vận dụng phải nắm vững tinh thần khoa học của nó, đồng thời phải có sự phát triển và vận dụng sáng tạo trên cơ sở thực tiễn mới. Chủ trương đổi mới Nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN phát triển nền kinh tế thị trường XHCN làm nền&#x...

 • Bài trích


 • Tạ Ngọc Tấn (2018-05)

 • Trong quá trình lịch sử của tư tưởng dân chủ, C.Mác là người đầu tiên đánh dấu bước phát triển mới có tính cách mạng trong nhận thức về dân chủ, bởi ông đã chỉ ra bản chất của dân chủ với tính chất là một chế độ nhà nước, trong đó nhân dân giữ vai trò trung tâm; sự tham gia chính trị của nhân dân là yếu tố cốt lõi quyết định đối với vai trò làm chủ của nhân dân; dân chủ&...

 • Bài trích


 • Dương Xuân Ngọc (2018-16)

 • Các Mác là nhà tư tưởng, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân toàn thế giới. Trong di sản tư tưởng đồ sộ mà Người để lại cho nhân loại, có tư tưởng về văn hóa, bao gồm tư tưởng về phương pháp tiếp cận về văn hóa nhận đạo, nhân văn và văn hóa đạo đức... Trên cơ sở chỉ dẫn của C.Mác và xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đưa ra định nghĩa về văn hóa và&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Dung (2018-05)

 • Kế thừa và phát triển chủ nghĩa yêu nước Việt Nam truyền thống lên một tầm cao mới, chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ mối quan hệ giữa thi đua và yêu nước, yêu nước thông qua thi đua là một biện pháp hiệu quả nhất để làm thể hiện lòng yêu nước thông qua những công việc cụ thể, thiết thực mà mỗi người hàng ngày; thi đua phải có sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nh...

 • Bài trích


 • Lê Kim Việt (2018-07)

 • Hệ thống chính trị XHCN ở Việt Nam là một chỉnh thể bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động nhằm duy trì và bảo vệ quyền lực, lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Với 3 đặc trưng cơ bản là nhất nguyên, dân chủ và thống nhất hệ thống...

 • Bài trích


 • Mạch Quang Thắng (2018-08)

 • Đại hội XII của Đảng (1-2016) nêu lên sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ thứ sáu: "Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh". Vấn đề xây dựng con người Việt Nam cần đặt trong cả một giai đoạn, ít nhất là từ n...