Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • - (2018)

 • Cuốn sách phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn, làm rõ vấn đề đặt ra trong nhận thức về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam qua hơn 30 năm đổi mới; phân tích quan điểm và các nhóm giải pháp nhằm tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện&#x...

 • Sách


 • - (1970)

 • Cuốn sách nêu bật những cống hiến cực kỳ to lớn của Lê-nin (người kế tục sự nghiệp của Mác và F.Ăng-ghen) đối với việc làm giàu thêm kho tàng chủ nghĩa Mác và vạch ra đường lối đấu tranh thắng lợi của cách mạng thế giới. Khái quát sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới; sự phát triển mãnh liệt của phong trào giải phóng dân tộc; khí thế phong trào công nhân không ngừng dâng lê...

 • Sách


 • - (1966)

 • Bài giảng ngày 16-5-1966 ở lớp huấn luyện đảng viên xí nghiệp do Thành ủy Hà Nội tổ chức nêu hai nhiệm vụ cơ bản của Cách mạng Việt Nam và mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ đó; một số vấn đề về đường lối cách mạng miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

 • Sách


 • - (1975)

 • Cuốn sách gồm ba bài nói quan trọng của đòng chi Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hảnh Trung ương Đảng ta lại Đại hội công doàn Việt Nam lần thứ II (2-1961), lần thứ III (2-1971) và Hội nghị mờ rộng Ban chấp hành Tồng công đloàn Việt Nam (12-1966). Thông qua bài phát biểu đồng chí Lê Duẩn nêu rõ vai trò quan trọng của giai cấp công nhân tại Việt Nam và nhiệm vụ của công đoàn...

 • Sách


 • - (1970)

 • Nêu lý thuyết về Nhà nước xã hội chủ nghĩa của Lê-nin; quan điểm của Lê-nin về vai trò của quần chúng nhân dân trong quản lý Nhà nước; vấn đề Nhà nước xã hội chủ nghĩa và thời đại hiện nay

 • Sách


 • - (1967)

 • Tổng hợp các bài viết và bài nói có giá trị lý luận và thực tiễn của đồng chí Lê Đức Thọ đã trình bày cụ thể một số vấn đề đường lối tổ chức của Đảng trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa và chống Mỹ, cứu nước, về tinh thần Đảng, về phương châm, phương hướng công tác củng cố và phát triển Đảng, về đề bạt, sử dụng cán bộ hoặc về công tác tư dưởng Đảng,...nhằm giải quyết&#...