Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • TSKH. Phan Xuân Dũng (2004-04)

 • Cuốn sách giới thiệu về khái niệm chuyển giao công nghệ, đánh giá khái quát tình hình chuyển giao công nghệ một số nước trên thế giới, thực trạng ở Việt Nam và đề xuất các quan điểm tư tưởng chỉ đạo để nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ ở Việt Nam trong thời gian tới.

 • Tài liệu dịch


 • The National Assembly (2008-11-13)

 • This Law provides for hi-tech activities and policies and measures to encourage and promote hi-tech activities.

 • Tài liệu dịch


 • The National Assembly (2006-11-29)

 • This Law provides for the transfer of technologies in Vietnam, from Vietnam to abroad and from abroad into Vietnam; rights and obligations of organizations and individuals engaged in technology transfer activities; competence of state management agencies; and measures to encourage and promote technology transfer.

 • Báo cáo


 • - (2007-12-06)

 • Bài viết nêu lên con đường du nhập công nghệ, những bài học và kinh nghiệm rút ra từ việc tích lũy công nghệ của Trung Quốc

 • Báo cáo


 • UNDP Việt Nam (2003-12)

 • Để thực hiện các MDG thông qua CNTT&TT đòi hỏi phải đầu tư lớn không chỉ về tài chính mà còn cả về xã hội và con người. Việc chấp nhận và ứng dụng CNTT&TT đòi hỏi phải thay đổi tư duy và có thái độ cởi mở hơn đối với các cơ hội và khả năng mới mà các công nghệ này mang lại. Để hướng tới xã hội thông tin tri thức khai thác CNTT&TT phục vụ phát triển đòi hỏi người&#...

 • Thông tin chuyên đề


 • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2006-05)

 • Chuyển giao công nghệ là một lĩnh vực liên quan mật thiết đến sự phát triển của nền kinh tế của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hoá như hiện nay, sự ra đời của một luật chuyên ngành cho lĩnh vực này không chỉ giúp ích cho các nhà quản lý mà nó còn bảo vệ lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp. sẽ góp phần làm hạn chế tình trạng nhập khẩu những công nghệ lạc hậu và...