Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Hương (2015)

 • Trong những năm qua, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục, tương ứng với tốc độ tăng trưởng đầy ấn tượng khoảng 7%/năm trong hai thập kỷ vừa qua. Có nhiều yếu tố quyết định sự tăng trưởng về năng suất lao động và động lực quan trọng duy nhất quyết định sự gia tăng về năng suất chính là đổi mới sáng tạo mà cụ thể hơn là sáng tạo về công nghệ

 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2019)

 • Tài liệu đề cập đến chính sách Khoa học công nghệ và đổi mới cho các mục tiêu phát triển bền vững; những xu thế mới trong đầu tư nghiên cứu công; trí tuệ nhân tạo và máy học trong khoa học; trí tuệ nhân tạo và các công nghệ của cuộc cách mạng sản xuất thế hệ mới; quản trị chính sách nghiên cứu công; quản trị công nghệ và quá trình đổi mới sáng tạo; các tiếp cận mới trong thi...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Ngọc Minh (2020-06-09)

 • Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia là các hoạt động nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng như sự phát triển và tiến bộ xã hội. Nó làm thay đổi phương thức tư duy, hành vi và kích thích sự nhiệt tình sáng tạo của con người. Hoạt động này là nhân tố trực tiếp thúc đẩy sự phát triển xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng năng lực cạnh tranh của một quốc gia. &...

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012)

 • Công trình nghiên cứu này đánh giá, xếp hạng các quốc gia theo các thứ bậc từ bậc cao, trung bình cao, đến trung bình thấp và bậc thấp về bẩy lĩnh vực chính sách đổi mới then chốt với 84 chỉ số phụ liên quan. Có 55 quốc gia trên thế giới được đánh giá xếp hạng, trong đó có Việt Nam.

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2013)

 • Tài liệu này là báo cáo tổng hợp phản ánh những bước phát triển kinh tế gần đây trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh đặc biệt đến hoạt động đổi mới sáng tạo; cung cấp sơ đồ phác thảo định tính và định lượng kèm theo đánh giá về năng lực và động lực hiện tại về KH&CN và đổi mới sáng tạo trong khu vực Đông Nam Á, cộng với sự lưu thông các luồng tri thức bên trong và ngoài khu...

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015)

 • Đổi mới sáng tạo dựa vào dữ liệu có giá trị kinh tế to lớn, với doanh thu từ các sản phẩm và dịch vụ Dữ liệu lớn đã vượt quá 18 tỷ USD trong năm 2013, và theo Feff Kelly (2014) thì giá trị này có thể đạt 50 tỷ USD vào năm 2017. Để hiện thực hóa trọn vẹn tiềm năng của dữ liệu lớn, các quốc gia cần có một khuôn khổ chính sách nhất quán, phù hợp về thu thập, truyền tải...

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015)

 • Nhằm thúc đẩy nghiên cứu để tạo ra tri thức mới và đổi mới sáng tạo, biến tri thức thành sự giàu có và thịnh vượng, khắc phục những điểm yếu trong hệ thống nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, trong những năm qua Pháp đã đưa ra các chiến lược và chính sách mới (Chiến lược nghiên cứu và đổi mới sáng tạo 2009-2012 và gần đây hơn là Chiến lược nghiên cứu quốc gia Pháp - EU 2020). Những th...

 • Báo cáo


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2019)

 • Tổng quan nhằm cung cấp cho bạn đọc thông tin khái quát về Bộ chỉ số GII, Báo cáo Chỉ số GII 2019, kết quả Chỉ số GII của Việt Nam trong giai đoạn 2012-2019, so sánh kết quả GII của Việt Nam với một số nước lựa chọn. Tổng luận cũng đưa ra một số khuyến nghị chính sách sử dụng GII như một công cụ chính sách ĐMST phù hợp với Việt Nam, để có căn cứ xây dựng các giải pháp và...

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2020)

 • Tổng luận “Đo lường, đánh giá Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo” trình bày những vấn đề cơ bản mang tính lý luận và thực tiễn, từ khái niệm đến các hệ thống chỉ số đánh giá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (HSTĐMST) ở quy mô quốc gia, cũng như những gợi ý chính sách nhằm nâng cao vai trò của thành phần cơ bản trong HSTĐMST, đặc biệt là vai trò của trường đại học và chính phủ.

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2020)

 • Tổng luận “Các cơ hội chính sách cho đổi mới sáng tạo số” mô tả cách chuyển đổi số làm thay đổi các quá trình và kết quả đổi mới sáng tạo (ĐMST) thông qua việc làm nổi bật các xu hướng chung trong nền kinh tế và các yếu tố đằng sau các động lực đặc thù của ngành. Từ những thay đổi đó đánh giá hướng thích ứng của các chính sách hỗ trợ ĐMST và đưa ra các cách tiếp cận...