Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Trí Tuệ (2019-04)

  • Bài viết phân tích xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin của tòa án các nước trên thế giới và Việt Nam; đánh giá mức độ đáp ứng của pháp luật Việt Nam hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin tại toà án; đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy hiệu lực và hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tố tụng tại toà án Việt Nam: ưu tiên hình thức gửi trực tuyến...

  • Bài trích


  • Vũ Tân Cương (2015)

  • Bài viết đề cập đến lợi ích của khung kiến trúc chính phủ điện tử, một số khung kiến trúc phổ biến và những vấn đề đặt ra khi xây dựng khung kiến trúc chính phủ điện tử quốc gia.

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2011-07)

  • Khái quát về các xu thế công nghệ kết nối trong một xã hội kết nối rộng khắp và xác định những cơ chế tạo nên các tác động kinh tế xã hội từ 2011 đến 2020. So sánh quốc tế về các chính sách công nghệ thông tin và truyền thông quốc gia hướng đến xã hội kết nối lan tỏa, từ đó đưa ra phương án về khuôn khổ chính sách quốc gia đối phó với những thách thức tương lai của xã&#x...