Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2014)

 • Tài liệu đề cập đến những đổi mới quản lý nhà nước về khoa học và công nghê; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; nhận thức của công chúng về khoa học và công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ.

 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2014)

 • Tài liệu đề cập đến tương lai của chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; mạng lưới và thị trường tri thức; các ngành công nghiệp thâm dụng tri thức và công nghệ.

 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2018)

 • Tài liệu đưa ra những xu hướng lớn ảnh hưởng đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các xu hướng công nghệ tương lai; xu hướng chính sách khoa học và đổi mới quốc gia; tương lai của các hệ thống khoa học; khoa học; khoa học và công nghệ ở một số quốc gia.

 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2016)

 • Tài liệu đề cập đến định hướng phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; nguồn lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ; cách mạng công nghiệp 4.0.

 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2014)

 • Tài liệu đề cập đến định hướng phát triển khoa học và công nghệ; hệ thống văn bản pháp luật, hệ thống tổ chức và công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; tiềm lực khoa học và công nghệ; nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ.

 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2005)

 • Tài liệu đã đưa ra các xu thế phát triển khoa học và công nghệ hiện nay; phát triển công nghiệp công nghệ cao; thách thức và vận hội trong chính sách khoa học và đổi mới; khoa học và công nghệ của các nước.

 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2013)

 • Tài liệu đề cập đến hiện trạng và những vấn đề trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới; các xu thế chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới; khoa học, công nghệ và đổi mới ở các nước.