Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • USAID (2019)

 • Chương ADS mới này thiết lập các chỉ thị chính sách bắt buộc và các thủ tục cần thiết cho hệ thống quản lý hiệu suất USAID, cho các vị trí Cấp cao và Chuyên gia Kỹ thuật Khoa học (SL / ST). Các chỉ thị chính sách và các thủ tục cần thiết cho các thành viên Dịch vụ điều hành cao cấp (SES) của USAID, được mô tả trong ADS 421, Hệ thống quản lý hiệu suất dịch vụ điều hành ca...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Hương (2015)

 • Trong những năm qua, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục, tương ứng với tốc độ tăng trưởng đầy ấn tượng khoảng 7%/năm trong hai thập kỷ vừa qua. Có nhiều yếu tố quyết định sự tăng trưởng về năng suất lao động và động lực quan trọng duy nhất quyết định sự gia tăng về năng suất chính là đổi mới sáng tạo mà cụ thể hơn là sáng tạo về công nghệ

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2011-12)

 • Cung cấp thông tin tổng quát về những thay đổi và các xu hướng diễn ra đối với các tổ chức nghiên cứu công của các nước trên thế giới. Gồm các định hướng, các sắp xếp các tổ chức, quy định về thể chế, các phương thức tài trợ và sự phát triển nguồn nhân lực cho các tổ chức nghiên cứu công. Từ đó khuyến nghị cho việc hoạch định chính sách nghiên cứu công của Việt Nam.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012-07)

 • Đánh giá, xếp hạng các quốc gia theo các thứ bậc từ bậc cao đến bậc thấp về 07 lĩnh vực chính sách đổi mới then chốt với 84 chỉ số phụ liên quan. Có 55 quốc gia trên thế giới được đánh giá xếp hạng trong đó có Việt Nam.

 • Bài trích


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2014)

 • Tài liệu đề cập đến những đổi mới quản lý nhà nước về khoa học và công nghê; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; nhận thức của công chúng về khoa học và công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ.

 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2014)

 • Tài liệu đề cập đến tương lai của chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; mạng lưới và thị trường tri thức; các ngành công nghiệp thâm dụng tri thức và công nghệ.

 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2018)

 • Tài liệu đưa ra những xu hướng lớn ảnh hưởng đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các xu hướng công nghệ tương lai; xu hướng chính sách khoa học và đổi mới quốc gia; tương lai của các hệ thống khoa học; khoa học; khoa học và công nghệ ở một số quốc gia.

 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2016)

 • Tài liệu đề cập đến định hướng phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; nguồn lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ; cách mạng công nghiệp 4.0.