Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Đoàn Văn Hà (2020-04)

  • Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ (KHCN) đã trở thành một yếu tố quan trọng trong kinh tế đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nó là nguồn lực to lớn, cầu nối, kênh dẫn không thể thiếu được đốì với hoạt động KHCN trong nước. Tuy nhiên, bên cạnh những quả đạt được thì hoạt động này vẫn còn những hạn chế nhất định, cần thực hiện ...

  • Bài trích


  • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2010-11)

  • Thực tiễn từ nhiều thập kỷ qua đã chứng minh, những nước có chiến lược đầu tư xứng đáng cho NC&PT như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc... đều có được những thành tựu to lớn trong KH&CN, tạo nên những bước phát triển nhanh và bền vững về kinh tế. NC&PT gắn bó mật thiết với việc tạo ra những sản phẩm và những công nghệ sản xuất mới có tác động trực tiếp đến tốc độ...

  • Bài trích


  • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012)

  • Tổng quan "Những định hướng mới trong chương trình hiện đại hóa khoa học và công nghệ của Trung Quốc" truyền tải đến các độc giả một bức tranh tổng quát về những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc huy động các nguồn lực để xúc tiến các chính sách và chương trình hiện đại hóa khoa học và công nghệ, thúc đẩy sự phát triển một hệ thống đổi mới quốc gia có khả năng cạnh tranh&...