Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Sách


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2011-10-28)

 • Tài liệu đề cập đến quy trình tra cứu; phân tích thống kê; phân tích các xu hướng sáng tạo và mô hình bảo hộ liên tục; tóm tắt báo cáo.

 • Sách


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2011-11)

 • Tài liệu đề cập đến hai mục tiêu của dự án đó là nghiên cứu sự phát triển thuốc thông qua bằng sáng chế; thực tiễn tốt nhất để thu thập và phân tích bằng sáng chế; xây dựng tập hợp băng sáng chế bao vây Atazanavir; chuẩn bị tập hợp lâm sàng; chuẩn bị tập hợp hóa học; tổng quan về tập hợp; thẩm định các khía cạnh của việc phát triển thuốc; các yếu tố cụ thể của sự phát triển c...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (-)

 • Tài liệu đề cập đến một vài nét về năng lượng nước; một số loại năng lượng nước; xu hướng bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực năng lượng nước trên toàn cầu; tình hình bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực năng lượng nước ở Việt Nam; từ đó đưa ra nhận xét chung.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (-)

 • Tài liệu đề cập khái quát về lĩnh vực năng lượng thay thế; xu hướng bảo hộ sáng chế trong linh vực năng lượng thay thế; xu hướng bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực năng lượng thay thế ở Việt Nam; từ đó đưa ra nhận xét chung.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (-)

 • Tài liệu đề cập đến một vài nét về năng lượng mặt trời; xu hướng bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực năng lượng mặt trời trên toàn cầu; tình hình bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực năng lượng mặt trời ở Việt Nam; từ đó đưa ra những nhận xét chung.

 • previous
 • 1
 • next