Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Trương Đức Phương;  Advisor:Đỗ Văn Thành, Nguyễn Đức Dũng (2021)

 • Luận án đề xuất vấn đề và thuật toán phát hiện luật kết hợp có tính đến khoảng cách thời gian xảy ra giữa các giao dịch trong các Cơ sở dữ liệu (CSDL) định lượng có yếu tố thời gian, ở đó các thuộc tính định lượng và khoảng cách thời gian xảy ra giữa các giao dịch được chuyển thành các thuộc tính mờ và khoảng cách thời gian mờ. Đề xuất vấn đề và thuật toán phát hiện mẫu chuỗi ...

 • Luận án


 • Trương Đức Phương;  Advisor:Đỗ Văn Thành, Nguyễn Đức Dũng (2021)

 • Luận án đề xuất vấn đề và thuật toán phát hiện mẫu chuỗi (cổ điển) có tính đến khoảng cách thời gian xảy ra giữa các giao dịch trong các CSDL chuỗi định lượng có yếu tố thời gian, ở đó các thuộc tính định lượng và khoảng cách thời gian xảy ra giữa các giao dịch cũng được chuyển thành các thuộc tính mờ và khoảng cách thời gian mờ. Đề xuất vấn đề và thuật toán phát hiện luật chuỗi c...

 • previous
 • 1
 • next