Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2013)

 • Trong thế kỷ 21, thách thức lớn nhất mà các quốc gia và công ty đang phải đối mặt đó là nâng cao năng suất lao động tri thức và dịch vụ, thách thức này sẽ là trọng tâm trong các chương trình quản lý trong vòng những thập kỷ tới và sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của các quốc gia và công ty. Nhiều quốc gia trên thế giới đã sớm nhận thức được vai trò quan trọng của con người&...

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015)

 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin trân trọng giới thiệu Tổng luận "Chính sách khoa học và công nghệ Hàn Quốc" tổng hợp các vấn đề chính trong chính sách công nghệ và công nghiệp của Hàn Quốc như hệ thống đổi mới và Chiến lược kinh tế sáng tạo, hệ thống đánh giá nghiên cứu và phát triển của Hàn Quốc, thương mại hóa nghiên cứu công, thúc đẩy phát triển các công ty khở...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Vũ Văn Phúc (2020-10-30)

 • Nền kinh tế tri thức dựa ngày càng nhiều vào các thành tựu của khoa học - công nghệ, gồm: Nghiên cứu, sáng tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới. Bài viết đi sâu phân tích quá trình hình thành và phát triển tài nguyên trí lực là nhiệm vụ quan trọng hiện nay nhằm đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

 • Bài trích


 • Thiên Phúc (2021-09-07)

 • Bài viết phân tích chính sách tạo đường cho doanh nghiệp trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Từ đó, nhận định bất cập khi sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ và đề xuất các giải pháp gỡ vướng, giải phóng nguồn lực tại Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2022-02-24)

 • Bài viết phân tích cần phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và phát huy tối đa thế mạnh trong hoạt động nghiên cứu khoa học của các viện nghiên cứu, trường đại học. Đẩy nhanh thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường liên kết mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.