Phân quyền - Công nghệ : [163]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 163
 • khcnvn2018.pdf.jpg
 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2018)

 • Tài liệu định hướng phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; nguồn lực khoa học và công nghệ; kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học công nghệ; giai thưởng khoa học và công nghệ.

 • khcnvn2016.pdf.jpg
 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2016)

 • Tài liệu đề cập đến định hướng phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; nguồn lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ; cách mạng công nghiệp 4.0.

 • khcnvn2015.pdf.jpg
 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2015)

 • Tài liệu đề cập đến định hướng phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; tiềm lực khoa học và công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ và khởi nghiệp bằng đổi mới sáng tạo; kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ.

 • khcnvn2013_final.pdf.jpg
 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2014)

 • Tài liệu đề cập đến định hướng phát triển khoa học và công nghệ; hệ thống văn bản pháp luật, hệ thống tổ chức và công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; tiềm lực khoa học và công nghệ; nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ.

 • khcntg2019_12-11.pdf.jpg
 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2019)

 • Tài liệu đề cập đến chính sách Khoa học công nghệ và đổi mới cho các mục tiêu phát triển bền vững; những xu thế mới trong đầu tư nghiên cứu công; trí tuệ nhân tạo và máy học trong khoa học; trí tuệ nhân tạo và các công nghệ của cuộc cách mạng sản xuất thế hệ mới; quản trị chính sách nghiên cứu công; quản trị công nghệ và quá trình đổi mới sáng tạo; các tiếp cận mới trong thi...

 • khcntg2018-file-in-10-12-2018.pdf.jpg
 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2018)

 • Tài liệu đưa ra những xu hướng lớn ảnh hưởng đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các xu hướng công nghệ tương lai; xu hướng chính sách khoa học và đổi mới quốc gia; tương lai của các hệ thống khoa học; khoa học; khoa học và công nghệ ở một số quốc gia.

 • khcntg2016.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2016)

 • Tài liệu đề cập đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên thế giới; khoa học công nghệ Asean.

 • khcntg2014.pdf.jpg
 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2014)

 • Tài liệu đề cập đến tương lai của chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; mạng lưới và thị trường tri thức; các ngành công nghiệp thâm dụng tri thức và công nghệ.

 • khcntg2013.pdf.jpg
 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2013)

 • Tài liệu đề cập đến hiện trạng và những vấn đề trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới; các xu thế chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới; khoa học, công nghệ và đổi mới ở các nước.

 • khcntg2005-vista.pdf.jpg
 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2005)

 • Tài liệu đã đưa ra các xu thế phát triển khoa học và công nghệ hiện nay; phát triển công nghiệp công nghệ cao; thách thức và vận hội trong chính sách khoa học và đổi mới; khoa học và công nghệ của các nước.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 163