Phân quyền - Công nghiệp : [226]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 226
 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Hoàng Mạnh;  Advisor: Trần Tiến Cường, Trần Kim Chung (2017)

 • Nghiên cứu xây dựng khái niệm về tập đoàn kinh tế, về phát triển tập đoàn kinh tế; làm rõ sự phát triển và quá trình phát triển của tập đoàn kinh tế trong mối quan hệ phụ thuộc, chịu tác động của vấn đề tổ chức, quản lý trong nội bộ tập đoàn kinh tế và từ góc độ Chủ sở hữu nhà nước đối với công tác tổ chức,quản lý Tập đoàn kinh tế. Nghiên cứu phát triển của một số Tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; chứng minh làm rõ điểm bất hợp lý trong chính sách phát triển của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Bùi Thị Thiêm (2007)

 • Cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nền kinh tế quốc dân. Việc xây dựng cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp hợp lý có tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy quá trình hội nhập của nước ta vào nền kinh tế thế giới. Quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở nước ta đã có những thay đổi cơ bản song cũng còn những hạn chế. Cần có những giải pháp phù hợp và sự kết hợp đồng bộ giữa nhà nước, ngành và doanh nghiệp để tạo ra cơ cấu hợp lý.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Công Nam;  Advisor: Bùi Huy Nhượng, Nguyễn Thị Nguyệt (2024)

 • Luận án chỉ ra 6 yếu tố ảnh hưởng tới phát triển sinh kế theo hướng bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp theo thứ tự quan trọng của chúng: (i). Năng lực quản trị của chính quyền thành phố trực thuộc trung ương; (ii). Chính sách phát triển ngoại thành, phát triển sinh kế theo hướng bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp và về đô thị hóa của thành phố trực thuộc ương; (iii). Kết cấu hạ tầng của ngoại thành; (iv). Khả năng tài chính để phát triển sinh kế ở ngoại thành; (v). Yếu tố con người của ngoại thành; (vi). Ảnh hưởng từ toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, luận án nêu rõ yêu cầu và đề xuất 8 chỉ tiêu đánh giá phát triển sinh kế theo hướng bền vững trong l...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Ngô Minh Tuấn;  Advisor: Đỗ Huy Hà, Phạm Duyên Minh (2024)

 • Luận án đã xây dựng, phân tích, làm rõ quan niệm trung tâm, xác định nội dung, tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp bền vững ở tỉnh Bắc Giang ở góc độ Kinh tế chính trị; khảo cứu kinh nghiệm phát triển công nghiệp bền vững ở một số tỉnh ở nước ngoài, trong nước; rút ra bài học kinh nghiệm phát triển công nghiệp bền vững ở tỉnh Bắc Giang có thể tham khảo. Luận án đã khảo sát, đánh giá ưu điểm, hạn chế phát triển công nghiệp bền vững ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2022; xác định nguyên nhân và chỉ ra những mâu thuẫn cần phải giải quyết từ thực trạng.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-09)

 • Nghiên cứu này mong muôn bổkhuyết phần nào những hiểu lầm và ngộ nhận về các cuộc cách mạng Công nghiệp, lý giải một cách hệ thông về cách mạng công nghiệp từ quan điểm kinh tế học tiến hóa.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-10)

 • Bài viết phân tích những lợi ích của phát triển năng lượng tái tạo đối với phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Cuối cùng, bài viết nêu ra những chính sách (bao gồm chính sách kinh tế và chính sách phi kinh tế) của chính quyền Đài Loan nhằm mục tiêu khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo và đánh giá những thành tựu và thách thức mà ngành công nghiệp năng lượng tái tạo của Đài Loan hiện đang phải đối diện.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2020-09)

 • Bài viết nghiên cứu thực trạng phải triển ngành công nghiệp ô tô Indonesia từ những năm 1970 cho đến nay, mà trọng tâm là phân tích thực trạng phát triển và một số chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô của Indonesia so sánh sự phát triển ngành công nghiệp ô tô của Indonesia và Việt Nam, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong sự phát triển ngành công nghiệp quan trọng này

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 226