Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nguyễn Đức Kiên (2014)

  • Trình bày một số tổng kết và so sánh với chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam. Phân tích ba nhóm tiêu chí đánh giá nước công nghiệp : các tiêu chí về tăng trưởng kinh tế vĩ mô; các tiêu chí phản ánh sự phát triển về mặt xã hội; các tiêu chí đánh giá mức độ hội nhập kinh tế quốc tế

  • Báo cáo


  • Christine Shearer, Nicole Ghio; Lauri Myllyvirta, Aiqun Yu; Ted Nace (2017-03)

  • Báo cáo này cũng phản ánh hiện trạng đóng băng của nhiều công trình tại hơn 100 địa điểm ở Trung Quốc và Ấn Độ và tình hình triển khai các nhà máy điện than theo một số khu vực trên thế giới.

  • Báo cáo


  • Minh Hà Dương, Trương An Hà; Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Trịnh Hoàng Anh (2016-6)

  • Báo cáo đề cập tới tác động của việc khai thác than và sản xuất điện từ than đối với xã hội và môi trường tại Việt Nam; tóm tắt kết quả của tám nghiên cứu thực địa được thực hiện trong giai đoạn 2013-2016 bởi các thành viên của Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam. Các nghiên cứu được thực hiện tại 06 nhà máy nhiệt điện than, một bãi thải tro than và một hồ bùn thải trải dài...