Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Tuấn (2018-08)

 • Bảo đảm an ninh con người và an ninh quốc gia ở Việt Nam là bảo đảm trật tự, an toàn xã hội gắn với bảo đảm quyền con người, đặc biệt trước những bất an xã hội do tác động của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên sơ sở thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.

 • Bài trích


 • Vũ Công Giao, Nguyễn Anh Đức (2018-6)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ bốn đặt ra những thách thức đối với vấn đề bào đảm các quyền con người ở Việt Nam. Điều này đòi hỏi các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các chủ thể khác có liên quan khác cần tìm hiểu, chuẩn bị và thay đổi cả về nhận thức, công cụ pháp luật và hành động thực tiễn trong việc bảo vệ và bảo đảm các quyền con người.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Đức Loan (2017-8)

 • Nhân loại đang bước vào cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Bản chất của cuộc cách mạng này dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh đê tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy... Vậy cần làm gì&...

 • Bài trích


 • Vũ Thị Phương Thụy (2020-04)

 • Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã, đang diễn ra với tốc độ nhanh và diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội của kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thông qua việc nhận diện những tác động của cuộc CMCN 4.0 đến dịch vụ tài chính, bài viết kiến nghị các giải pháp nhằm giúp lĩnh vực này vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội để phát triển bền vững trong bối cảnh...

 • Bài trích


 • Hoàng Thị Tâm (2020-07)

 • Kế toán doanh nghiệp quản trị (KTQT) là một kênh thông tin quan trọng, hữu ích hỗ trợ cho các nhà quản trị doanh nghiệp (DN), trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong việc hoạch định và kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong những năm gần đây, KTQT đã được hệ thống hoá và phát triển cả về lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc vận dụng KTQT trong&#x...