Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Trung, Phan Thị Kim Phương (2018-10)

 • Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 với cốt lõi là các ngành công nghệ tiên tiến, được dự đoán sẽ tạo ra độ tự động hóa cao và có tính sáng tạo của nền kinh tế, đòi hỏi người lao động phải có trình độ kỹ thuật, chuyên môn nhất định và khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của sản xuất. Do đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là&#...

 • Luận án


 • Phạm Thị Thanh Hằng;  Advisor:Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Huy Hoàng (2019)

 • Đối tượng nghiên cứu chính của luận án là phát triển nguồn nhân lực tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, trong đó, luận án tập trung nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật và tay nghề được gọi chung là nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật (NNLCMKT).

 • Luận án


 • Kannika SAIGNASANE;  Advisor:Phạm Văn Hùng; Vũ Thành Hưởng (2018)

 • Luận án nghiên cứu làm rõ bản chất, vai trò của đầu tư phát triển công nghiệp đối với nền kinh tế nói chung và đối với nước CHDCND Lào. Phân tích đánh giá thực trạng, xác định mức độ bảo đảm đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào, từ đó rút ra được những kết quả tích cực và những hạn chế làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp ...

 • Luận án


 • Phương Hữu Từng;  Advisor:Nguyễn Mạnh Hải; Mạc Văn Tiến (2018)

 • Luận án phân tích các luận cứ khoa học và thực tiễn luận án đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới về QLNN đối với phát triển nguồn nhân lực của ngành than Việt Nam; giúp các cơ quan chủ quản của ngành than Việt Nam xây dựng và thực thi chính sách quản lý nguồn nhân lực đảm bảo hiệu lực, hiệu quả cao về QLNN đối với phát triển nguồn nhân lực và hướng tới phát triển bền vững ng...

 • Luận án


 • Nguyễn Xuân Cường;  Advisor:Phạm Công Đoàn, Chu Thị Thủy (2020-05)

 • Trên cơ sở lý luận và kết quả phân tích các dữ liệu, tài liệu thứ cấp và sơ cấp, sử dụng phần mềm SPSS, mô hình Kano - IPA để đánh giá đúng thực trạng, hoạt động phát triển NNLQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (CNCSVN) theo giới hạn, phạm vi, đối tượng thuộc diện nhà nước quản lý; đánh giá phát triển NNLQT Tập đoàn CNCSVN theo các tiêu chí và các yếu tố tác động đến sự ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Kim Nguyên (2020-05)

 • Vùng Đồng bằng sông Hồng là trung tâm về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của cả nước. Chính vì vậy, trong những năm qua, Vùng đã chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhằm thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực. Tuy đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng chất lượng nguồn nhân lực của Vùng vẫn chưa đảm bảo yêu cầu...

 • previous
 • 1
 • next