Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Nguyễn Đức Kiên (2014)

  • Trình bày một số tổng kết và so sánh với chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam. Phân tích ba nhóm tiêu chí đánh giá nước công nghiệp : các tiêu chí về tăng trưởng kinh tế vĩ mô; các tiêu chí phản ánh sự phát triển về mặt xã hội; các tiêu chí đánh giá mức độ hội nhập kinh tế quốc tế

  • previous
  • 1
  • next