Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Thanh Tâm (2007)

  • Nghiên cứu khái quát về sự phát triển của pháp luật sở hữu công nghiệp sau 20 năm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích những thành tựu và hạn chế của pháp luật sở hữu công nghiệp sau 20 năm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó đưa ra một vài quan điểm và định hướng phát triển hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu công nghiệp.

  • previous
  • 1
  • next