Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư (2017)

 • Tài liệu đề cập đến thách thức và vấn đề đặt ra trong thực hiện mục tiêu khát vọng; Việt Nam trước ngã rẽ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; nâng cao vị thế trong GVC từ góc nhìn nghiên cứu và quản lý.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Thị Như Vân (2019-01-07)

 • Bài viết đề cập đến việc xây dựng mô hình tính toán phát thải và xác định khả năng giảm phát thải khí nhà kính trong ngành Năng lượng Việt Nam. Mô hình cho phép xác định cơ cấu ngành Năng lượng trong điều kiện ràng buộc về giảm phát thải khí nhà kính được đưa vào dưới dạng ngưỡng phát thải trong mô hình. Mô hình cũng cho phép tính toán chi phí giảm phát thải trên một đơn vị khí nh...

 • Bài trích


 • Bùi Việt Cường, Trần Thị Thanh Tuyến; Nguyễn Thị Thanh Hương (2020-03)

 • Bài viết đánh giá hiện trạng an ninh việc làm và các nhân tố ảnh hưởng tới an ninh việc làm tại các khu công nghiệp Việt Nam bằng phương pháp đánh giá chủ quan của người lao động để đo lường an ninh việc làm ở cấp độ cá nhân, với tổng số 1625 người trả lời tại 10 khu công nghiệp trên phạm vi 8 tỉnh/thành ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm nhân tố bên trong doanh...

 • Luận án


 • Tạ Đình Hòa;  Advisor:Bùi Văn Vần (2020)

 • Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản và làm rõ nét hơn khái niệm, vai trò, tầm quan trọng của vốn lưu động (VLĐ) và hiệu quả sử dụng VLĐ. Trong đó, hiệu quả sử dụng VLĐ được tiếp cận dưới hai góc độ: (1) Hiệu quả tổng hợp sử dụng VLĐ; và (2) Hiệu quả sử dụng VLĐ trong từng khâu. Đồng thời, luận giải các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ ...