Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Xuân Đại (2014)

 • Trình bày những đóng góp quan trọng của dân tộc thiểu số Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những vấn đề khó khăn trong công tác đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số. Những giải pháp để có thể thực hiện và đảm bảo quyền các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

 • Bài trích


 • Nguyễn Thu Trang (2015)

 • Quán triệt những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những nguyên tắc và định hướng chiến lược về chính sách dân tộc ở Việt Nam, đó là đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thu Trang (2015)

 • Chính sách dân tộc của Đảng luôn được quán triệt và triển khai thực hiện nhất quán trong mọi thời kỳ. Đồng thời, trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể, chính sách dân tộc của Đảng luôn được bổ sung, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của đất nước.

 • Bài trích


 • Vũ Trọng Bách (2015)

 • Bài viết tìm hiểu về những thành tựu đạt được trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; chỉ ra những khó khăn, thách thức trong công tác dân tộc hiện nay; đề xuất giải pháp cần thực hiện trong công tác dân tộc thời gian tới

 • Bài trích


 • Hà Mỹ Hương (2020-01)

 • Tài liệu đề cập đến vùng đất Trung Đông là vùng của những mỏ dầu và của xung đột triền miên; thực trạng người Cuốc ở Trung Đông và khát vọng độc lập dân tộc của họ; tương lai nào cho người Cuốc ở Trung Đông.

 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Tấn (2018-05)

 • Trên cơ sở vận dụng lý thuyết "lực hút lực đẩy" trong nghiên cứu di dân các tộc thiểu số ở Việt Nam, bài viết đã chỉ ra một số xu hướng di dân phổ biến ở nước ta những năm qua, đó là: Xu hướng di dân từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên; từ vùng núi xuống đồng bằng từ trong nước ra nước ngoài. Trong các xu hướng đó thì xu hướng di cư của những cư dân&#...