Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Khắc Đức (2020-08)

 • Ở khu vực miền núi phía Bắc nước ta có rất nhiều dân tộc thiểu số, cùng với đó là nhiều loại hình tôn giáo, tín ngưỡng. Trong thời gian gần đây có rất nhiều hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện và hoạt động ở khu vực này, như: Hiện tượng Giê Sùa, Hiện tượng Bà Cô Dợ, Hiện tượng Dương Văn Mình, Hiện tượng San sư khẹ tọ, Hội thánh Đức Chúa Trời... đã có tiềm ẩn các tín nhữ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Ngọc Thanh (2021-03)

 • Chỉnh sách dân tộc ở Việt Nam, nhất là từ Đổi mới (năm 1986) đến nay, đã góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn miền núi và vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, mặt bằng dân trí được nâng cao, văn hóa truyền thống của các DTTS được tôn trọng, bảo tồn và phát huy, chính trị ổn định và quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, do nhiều n...

 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Thảo (2017-09-15)

 • Nền kinh tế nhiều thành phần ở miền núi và các vùng dân tộc từng bước hình thành và phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chuyển dịch theo hướng tích cực. Các chính sách, chương trình, dự án đầu tư đã phát huy hiệu quả, đời sống nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cải thiện. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả to lớn. Giáo dục phá...

 • previous
 • 1
 • next