Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phạm Quỳnh Phương, Hoàng Cầm; Lê Quang Bình, Nguyễn Công Thảo; Mai Thanh Sơn (-)

 • Nghiên cứu về vấn đề "Thiểu số cần tiến kịp đa số" Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam. Với mong muốn hiểu được vấn đề định kiến tộc người từ phương diện lý thuyết đến thực tiễn, nhằm góp phần khám phá một khía cạnh trong mối quan hệ tộc người, chúng tôi bước đầu khảo sát suy nghĩ, thái độ và hành vi của người Kinh tại các vùng miền núi đối với những tộc người ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thơm (2020-06)

 • Từ một nước có nền kinh tế lạc hậu, trì trệ vào đầu những năm 1980, đến nay, Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình thấp và gặt hái được nhiều thành tựu trong phát triển con người. Tuy nhiên, thực tế còn không ít hạn chế, yếu kém, đòi hỏi Chính phủ phải có các giải pháp, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển con người Việt Nam trong thời gian tới.

 • Bài trích


 • Lê Tâm Đắc (2020-07)

 • Từ cuối thập niên 80 của thế kỷ XX đến nay, một bộ phận không nhỏ đổng tộc thiểu số đã từ bỏ tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống, hoặc vẫn giữ tín ngưỡng truyền thống nhưng chuyển sang theo các tôn giáo lớn như đạo Tin lành và Phật giáo, hoặc các hiện tượng tôn giáo mới, tiêu biểu là Hà Mòn và Dương Văn Mình. Hiện tượng cải đạo, đổi đạo này tác động không nhỏ đến các mặt đời ...

 • Bài trích


 • Lê Văn Lợi (2018-11)

 • Trong thời kỳ đổi mới đất nước Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng giải quyết kinh tế, chính trị, dân tộc và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các phương diện chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, trong thực tiễn việc giải quyết vấn đề dân tộc ở nhiều nơi vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ cá...

 • Bài trích


 • Sa Thị Thanh Nga, Nông Bằng Nguyên (-)

 • Chính sách giáo dục ngôn ngữ có vai trò định hướng ngôn ngữ cho người dụng trong đời sống hàng ngày. Với một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ như Việt Nam, chính sách giáo dục ngôn ngữ dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong ổn định, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Chính vì vậy Đảng và Chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách giáo dục ngôn ngữ&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Ngọc Thanh (2021-03)

 • Chỉnh sách dân tộc ở Việt Nam, nhất là từ Đổi mới (năm 1986) đến nay, đã góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn miền núi và vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, mặt bằng dân trí được nâng cao, văn hóa truyền thống của các DTTS được tôn trọng, bảo tồn và phát huy, chính trị ổn định và quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, do nhiều n...