Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Văn Lợi (2018-11)

 • Trong thời kỳ đổi mới đất nước Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng giải quyết kinh tế, chính trị, dân tộc và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các phương diện chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, trong thực tiễn việc giải quyết vấn đề dân tộc ở nhiều nơi vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ cá...

 • Bài trích


 • Phan Văn Rân, Ngô Chí Nguyện (2018-12)

 • Chủ nghĩa dân tộc với tư cách là một trào lưu tư tưởng, một khuynh hướng chính trị đã xuất hiện từ lâu trong đời sống chính trị thế giới và được thể hiện dưới những hình thái đa dạng, mang cả hàm ý tích cực và tiêu cực. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, trào lưu dân tộc chủ nghĩa tưởng chừng sẽ lắng dần trước làn sóng toàn cầu hóa lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trên thế giới, th...

 • Bài trích


 • Trần Thị Bích Huệ, Hà Thị Thùy Dương (2021-03)

 • Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc xây dụng và thực thi chính sách dần tộc, từ đó đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc ở nước ta, thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, quá trình xây dựng chính sách dân tộc ở nước ta vân còn tồn tại nhiều bất cập, làm giảm ý nghĩa và hiệu quả của các chmh sách đã ban hành. Vì vậy, việc nhận th...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Thu Thanh (2021-04-03)

 • Trong mỗi giai đoạn lịch sử, chính sách dân tộc của Việt Nam luôn được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, các nguyên tắc, quan điểm cơ bản về vấn đề dân tộc tiếp tục được khẳng định và bổ sung nhằm phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và...

 • Bài trích


 • Trần Trung, Lê Thanh Bình (2019-02-13)

 • Để phát triển toàn diện và bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi - địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của đất nước; đồng thời là cửa ngõ giao lưu với các nước láng giềng và khu vực, ngày 12-3-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc&#...

 • Bài trích


 • Euyso Phantivong (2016)

 • Tỉnh Hủa Phăn nằm ở phía Đông Bắc của Lào, giáp với tỉnh Luông Pha Băng, Xiêng Khoảng và ba tỉnh của Việt Nam (Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An), có diện tích 16.500 km¬¬¬¬¬2, đồng bằng chiếm khoảng 6%, vùng núi thấp chiếm 18%, còn lại là núi cao. Tỉnh có 10 huyện với 736 bản, dân số 298.436 người, gồm 9 bộ tộc. Chính quyền tỉnh xác định việc thực hiện chính sách dân tộc có ý nghĩa đặc biệt&...

 • Bài trích


 • Nguyễn An Ninh (2018)

 • Tuyệt đại đa số các nước trên thế giới hiện nay đều là các quốc gia đa tộc người và phải đối diện hằng ngày với nhiều vấn đề từ quan hệ tộc người. Kinh nghiệm thành công có nhiều, nhưng kinh nghiệm không thành công cũng không ít. Trong đó, nhân tố chủ quan bao giờ cũng được nhìn nhận là nguyên nhân hàng đầu của hiện trạng này. Vai trò của giai cấp cầm quyền và nhà nước đương trị v...

 • Bài trích


 • Nguyễn Vĩnh Thắng (2017)

 • Vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giữa các dân tộc, Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách bình đẳng giữa các dân tộc. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của công cuộc đổi mới đất nước vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục bổ sung, phát...

 • Bài trích


 • Đoàn Minh Huấn (2017)

 • Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số cùng với đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước ta hiện nay là những vấn đề lý luận - thực tiễn vừa cơ bản, vừa cấp bách, cần được nhận thức thấu đáo và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, kiên trì. Đây là một bộ phận hữu cơ của sự nghiệp phát triển toàn diện các dân tộc, bảo vệ và phát triển các quyền con người chân...