Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã : [1246]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1246
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nhị Lê; Nguyễn Thị Thu Huyền (2022-08-04)

 • Sau hơn 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18-3-2002, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của nước ta có sự thay đổi nhanh chóng. Đến nay, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục xác định, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là tất yếu khách quan, có...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Kiên (2022-07-31)

 • Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong cách quản lý, điều hành cũng như quá trình phát triển của doanh nghiệp. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể sẽ phá vỡ thị trường lao động; khi tự động hóa, trí tuệ nhân tạo đang dần thay thế lao động con người trong nền kinh tế, trong nhiều lĩnh vực, công đoạn và có thể khiến hàng triệu lao động t...

 • item.jpg
 • Tiêu điểm


 • Nguyễn Khắc Quốc Bảo (2014-11)

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá những yếu tố tác động đến động cơ quản trị rủi ro tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả tiến hành kiểm định mối quan hệ giữa quyết định phòng ngừa rủi ro tài chính của DN với các yếu tố như: Chi phí kiệt quệ tài chính, thuế, chi phí đại diện của nợ, sự bất hoàn hảo của thị trường vốn, cơ hội tăng trưởng, các công cụ&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Cẩm Trang, Võ Văn Nhị (2014-12)

 • Bài viết trình bày về hiệu quả hoạt động của các công ty được đo lường dựa vào giá trị kế toán và giá trị thị trường của công ty. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần trăm của phụ nữ trong Hội đồng quản trị (HĐQT) có tương quan dương với hiệu quả hoạt động công ty dựa vào giá trị thị trường nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động công ty theo giá trị kế toán. Ngoài ra, nghiên&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Đức Hiếu (2012-10)

 • Bài viết trình bày sự cần thiết của kế toán nguồn nhân lực, nội dung và mục tiêu của kế toán nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, thực trạng kế toán nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Việt Nam, và các khuyến nghị đối với việc áp dụng kế toán nguồn nhân lực trong bối cảnh của một nền kinh tế tri thức.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Thảo (2022-07)

 • Quản trị nhân lực xanh (Green Human Resource Management - GHRM) đã trở thành một xu hướng nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh và tầm quan trọng của nó ngày càng tăng lên theo thời gian. GHRM gắn liền với nhận thức về sự phát triển và thành công bền vừng của doanh nghiệp. Đây là một xu hướng mới, và cũng sẽ là thách thức để các tổ chức xem xét sự đóng góp của nguồn nhân lực cho...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Hải (2022-07)

 • Bài viết phân tích các nhân tố tác động tới hiệu quả toàn bộ của nguồn vốn trong doanh nghiệp. Nghiên cứu đồng thời xây dựng, phát triển các mô hình phân tích hiệu quả toàn bộ của nguồn vốn (ở dạng thuận). Phương pháp chỉ số mở rộng và các mô hình được thử nghiệm trong phân tích tác động của tỷ suất lợi nhuận so với doanh thu và sức tạo ra doanh thu của nguồn vốn đối với hiệu quả&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Mai Thị Thư (2022-07)

 • Thuế gắn liền với sự tồn tại, phát triển của Nhà nước và là một công cụ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuỳ thuộc vào bản chất của Nhà nước và cách thức Nhà nước sử dụng, các nhà kinh tế có nhiều quan điểm về thuế khác nhau. Nghiên cứu tập trung tìm hiểu những vấn đề lý luận về chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lưu Minh Đức (2022-07)

 • Doanh nghiệp nữ làm chủ trực tiếp thể hiện tinh thần doanh nhân nữ và bình đẳng giới về kinh tế, vốn có ý nghĩa quan trọng trong việc phân bổ hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Mặc dù vậy, trên thực tế sự phát triển của doanh nghiệp nữ làm chủ thường bị hạn chế bởi nhiều nhân tố văn hóa - xã hội, nhất là ở các nước đang và...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Kiên Trung, Đào Anh Tuấn (2022-07)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ đến việc làm giúp doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước có những chính sách điều chỉnh cơ cấu việc làm, cơ cấu ngành nghề, kỹ năng lao động hợp lý. Bài báo hệ thống hoá cơ sở lý luận về ảnh hưởng của công nghệ đến việc làm trong doanh nghiệp công nghiệp, từ đó đề xuất mô hình đánh giá mức độ ảnh hường của công nghệ đến việc làm trong các...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Đình Khôi Nguyên (2012-06)

 • Khái niệm chính sách kế toán được đề cập trong các chuẩn mực kế toán ở VN từ khi hệ thống chuẩn mực kế toán ban hành vào năm 2001. Tuy nhiên, nhận thức cơ sở lí thuyết của vấn đề này để vận dụng chính sách kế toán là vấn đề cần được trao đổi về mặt học thuật. Trên cơ sở tiếp cận định tính, bài viết này bàn đến mối quan hệ giữa chính sách kế toán với các lí thuyết kinh&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Văn Thời (2022-07)

 • Vốn xã hội đã có lịch sử phát triển lâu đời tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển. Các nghiên cứu gần đây đã khẳng định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp được tăng lên đáng kể khi sử dụng vốn xã hội. Bài viết giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của lý thuyết vốn xã hội. Từ đó, tác giả trình bày hiệu quả sử dụng vốn xã hội của doanh nghiệp nhằm cải thiện...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Thu, Hà Kiên Tân (2012-02)

 • Bài viết trình bày thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến việc tuyển dụng trực tuyến của các Doanh nghiệp (DN) bao gồm 5 thành phần: (1) Sự hữu ích; (2) Tính dễ sử dụng; (3) Rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến; (4) Rủi ro liên quan đến ứng viên; và (5) Tính thuận tiện trong thanh toán. Trong 5 thành phần trên, chỉ có 4 thành phần có tác động đến thái độ sử dụng tuyển dụng trực&#x...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1246