Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1999


 • Authors: Ngô Huy Cương (1999)

 • Tìm hiểu bản chất pháp lý của công ty, trình bày những nội dung cơ bản về công ty theo quan niệm “công ty là khế ước”. Trình bày vấn đề góp vốn trong công ty. Nghiên cứu vấn đề quản lý trong công ty

 • 1999


 • Authors: Bùi Nguyên Khánh (1999)

 • Về khái niệm cổ phần và cổ phiếu – Về đối tượng không được thành lập, góp vốn và quản lý công ty – Hợp đồng được giao kết trước khi đăng ký kinh doanh của công ty – Về điều lệ của công ty – Về hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty

 • 1997


 • Authors: Bùi Văn Noãn (1997)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất. Trình bày những vấn đề về thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất, nội dun phát triển thị trường cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển thị trường của các doanh nghiệp sản xuất bê tông đúc sẵn. Phân tích và đánh giá thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm bê tông đúc sẵn ở Việt Nam trong thời gian qua. Đề xuất một số biện pháp cơ bản và các điều kiện để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất bê tông đúc sẵn ở Việt Nam; Luận án PTS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân (Kinh tế thương mại) -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ ...

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Vân Anh (1997)

 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là chủ trương của Đảng và nhà nước ta nhằm đa dạng hoá hình thức sở hữu trong doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả của loại hình doanh nghiệp này. Phân tích một vài đặc điểm của hình thức cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta để thấy rõ được vấn đề.

 • 1999


 • Authors: Trần Lê Hồng (1999)

 • Trình bày thực trạng pháp lý của hoạt động mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam. Nghiên cứu một số vấn đề và đề xuất về việc điều chỉnh pháp luật hoạt động mua bán doanh nghiệp: Vị trí của việc bán doanh nghiệp trong pháp luật Việt Nam; Đối tượng mua bán (phạm vi áp dụng mua bán doanh nghiệp); Quan hệ của bên thứ ba trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp…

 • 1995


 • Authors: Đào Công Thiện (1995)

 • Vào những năm 1990, đồng hành với sự tan vỡ của hàng loạt các quỹ tín dụng, các doanh nghiệp thuộc loại hình kinh tế đoàn thể (268) cũng ở trong tình trạng mất ổn định về khả năng mua bán và thanh toán trong quan hệ tiền hàng. Đó là thực tại của sự đan chen từng chiều trong quan hệ kinh tế, đã gây ra sự mất trật tự cho công tác quản lý của Nhà nước ta trong thời gian đầu của nền kinh tế thị trường ...

 • 1996


 • Authors: Nguyễn Khoa Bình (1996)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về chính sách và cơ chế quản lý tài chính đối với các DNXNK. Phân tích thực trạng chính sách và cơ chế quản lý tài chính đối với các DNXNK ở Việt Nam. Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ giáo dục đào tạo