Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2-2012


  • Authors: Tô Kim Liên (2012)

  • Cuốn cẩm nang này cung cấp các thông tin cần thiết để giúp các doanh nghiệp có thể tham gia một cách tích cực và chủ động hơn trong lĩnh vực QLRRTT. Cẩm nang có đề cập đến những vấn đề liên quan đến CSR và QLRRTT. Cẩm nang đưa ra một số cách thức cụ thể để doanh nghiệp có thể tham gia vào công tác QLRRTTvà hỗ trợ từ thiện một cách hiệu quả. Ngoài ra, cuốn cẩm nang giới thiệu một số sáng kiến của các tổ chức phi chính phủ và hiệp hội nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai.

  • 6-2011


  • Authors: Quỹ Châu Á (2011)

  • Đánh giá tập trung những nội dung cụ thể sau đây: (i) Mức độ rủi ro của các DN trên địa bàn Nghệ An, Đà Nẵng và Khánh Hòa; nhận thức của DN về QLRRTT, mức độ sẵn sàng và khả năng ứng phó của DN; (ii) Xác định nhu cầu đào tạo và nâng cao năng lực của các DNNVV về QLRRTT. Khảo sát được tập trung vào 03 nhóm đối tượng, bao gồm: (i) các DNNVV hoạt động tập trung vào nhóm ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ, thủy sản và bảo hiểm trên địa bàn 3 tỉnh; (ii) Các hiệp hội DN và chi nhánh VCCI đóng tại 3 Tỉnh; (iii) Cơ quan quản lý nhà nước về QLRRTT từ trung ương đến địa phương. Khảo sát được thực hiện bằng các hình thức khác nhau, bao gồm nghiên cứu tài liệu, gửi phiếu điều tra tới 1000 DN, ph...

  • 2011


  • Authors: Lưu Minh Đức; Nguyễn Minh Thảo; Nguyễn Đình Cung; Nguyễn Thị Tuệ Anh; Lê Phan (2011)

  • Báo cáo được trình bày trong năm phần. Phần thứ nhất tổng quan hoạt động xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Phần thứ hai trình bày một số chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu. Phần thứ ba phân tích tổng quan các doanh nghiệp xuất khẩu trong ba ngành lựa chọn, gồm may mặc, thủy sản và điện tử. Phần thứ tư phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu qua kết quả điều tra doanh nghiệp xuất khẩu. Và cuối cùng là kết luận và kiến nghị.