Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tạp chí


  • Authors: Bùi Ngọc Cường (1995)

  • Bài viết phân tích một vài vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước: Bản chất pháp lý của doanh nghiệp nhà nước và phạm vi áp dụng của Luật; Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước; Thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp nhà nước; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

  • previous
  • 1
  • next