Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Sách


 •  (2023)

 • Cuốn sách đề cập đến bối cảnh và tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2022. Phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và số liệu về phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 và năm 2021, 2022.

 • Sách


 •  (2022)

 • Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển hợp tác xã của cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2020, gồm 3 phần đề cập: Bối cảnh và tình hình phát triển hợp tác xã Việt Nam; Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hợp tác xã của cả nước; Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hợp tác xã của các địa phương giai đoạn 2016-2020.

 • Sách


 •  (2020)

 • Nội dung gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2019, gồm 6 phần: Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2019; Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 và giai đoạn 2016-2019; Một số nét chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; Đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp; Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 (Toàn quốc); Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 (Địa phương).

 • previous
 • 1
 • next