Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 10-2010


 • Authors: Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) (2010)

 • Cuốn Cẩm nang này cung cấp những kiến thức đầy đủ và cập nhật về cả lý luận và thực tiễn điển hình được đúc rút từ kinh nghiệm khu vực và quốc tế.

 • Bài trích


 • Authors: Ngô Huy Cương (2004)

 • Hợp đồng được tạo nên bởi ý chí của các đương sự trên cơ sở tự do ý chí. Do đó về nguyên tắc, pháp luật không ràng buộc hay hạn chế tự do cam kết, thoả thuận của các bên mà không có lý do xác đáng. Tuy nhiên hợp đồng được xem là luật của các bên tham gia giao kết mà có thể bị pháp luật áp dụng chế tài đối với sự vi phạm hợp đồng, nên pháp luật cũng đòi hỏi các bên ít nhất phải thoả thuận về những điểm cốt yếu của hợp đổng. Bài viết tập trung đề cập tới hai điều khoản cơ bản của hợp đồng thành lập công ty phản ánh những đặc thù của loại hợp đồng này mà pháp luật Việt Nam còn có nhiều khiếm khuyết.

 • 11-2011


 • Authors: Trần Duy Thanh; Anne Molyneux; Nguyễn Thu Hiền (2011)

 • Đây là Báo cáo Thẻ điểm Quản trị Công ty lần thứ hai ở Việt Nam, được thực hiện dựa trên các dữ liệu báo cáo cho năm 2010. Bản báo cáo thẻ điểm đầu tiên được thực hiện dựa trên các dữ liệu của năm 2009, qua đó có thể đưa ra các so sánh giữa hai bản báo cáo này. Mục tiêu của Quy chế Quản trị Công ty của Việt Nam (được ban hành lần đầu năm 2007 và hiện đang được cập nhật) là nhằm vận dụng “các thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và góp phần lành mạnh hóa nền kinh tế”.

 • Tạp chí


 • Authors: Lê Đình Vinh (2004)

 • Bài viết đưa ra một số giải pháp khác nhau để tiếp cận và giải quyết vấn đề kiểm soát các giao dịch tư lợi: (1) Pháp luật cấm những người quản lý công ty và những người có liên quan của họ thiết lập giao dịch với công ty và cấm công ty giao dịch với công ty khác mà ở đó cổ đông hoặc người quản lý công ty có lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp. (2) Cho phép các chủ thể tiến hành các giao dịch nếu hợp đồng thành lập hoặc điều lệ công ty không cấm nhưng nó phải được công khai minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ.

 • Bài trích


 • Authors: Đỗ Minh Tuấn (2016)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Nghĩa vụ trung thành của người quản lý công ty cổ phần. (2) Các yếu tố cấu thành nội dung nghĩa vụ trung thành. (3) Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật.

 • Bài trích


 • Authors: Ngô Huy Cương (2003)

 • Khi bàn về doanh nghiệp hay công ty, người ta thường chỉ nhắc tới khía cạnh thực tế của nó. Và tất nhiên, vì thế khi bị vướng phải những hạn chế của pháp luật hay các hành vi của các cơ quan công quyền trong việc thành lập và hoạt động của công ty, thì sự đòi hỏi của giới doanh nhân về việc tháo gỡ những rào cản ấy chưa có cơ sở lý luận vững chắc. Theo tác giả, muốn có được một cơ sở lý luận vững chắc, thì cần phải tìm kiếm tốt nền tảng triết học của vấn đề.

 • Bài trích


 • Authors: Hoàng Anh Tuấn (2009)

 • Bài viết tập trung vào việc nhận diện hợp đồng chuyển đổi hình thức công ty và nghiên cứu sự vô hiệu của hợp đồng chuyển đổi hình thức công ty. Tác giả bài viết cũng cho rằng pháp luật Việt Nam có nhiều bất cập liên quan tới lĩnh vực này cần sửa đổi.