Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Huỳnh Thị Trúc Linh (2016)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Định nghĩa cổ đông thiểu số của công ty cổ phần tại Việt Nam hiện nay. (2) Cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số theo quy định hiện hành và thực tiễn áp dụng. (3) Giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần.

 • 2011


 • Authors: Từ Thanh Thảo (2011)

 • Vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành: Nghị định 43, Luật doanh nghiệp 2005 và Nghị định 102 – Những hệ lụy từ quy định của Nghị định 43 và Nghị định 102 về vốn điều lệ công ty cổ phẩn

 • 2013


 • Authors: Cao Đình Lành (2013)

 • Bài viết phân tích và làm rõ những vấn đề pháp lý về quyền của cổ đông thiểu số trong hoạt động mua bán, sáp nhập công ty cổ phần ở Việt Nam theo các nhóm quyền: Quyền kinh tế. Quyền tham gia quản lý công ty. Quyền được thông tin và Quyền yêu cầu trọng tài hoặc tòa án bảo vệ quyền lợi. Trên cơ sở những phân tích và lập luận của mình, tác giả đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo và bảo vệ tốt hơn quyền của cổ đông thiểu số trong hoạt động mua bán, sáp nhập công ty cổ phần

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Quỳnh Anh (2012)

 • Tìm hiểu khái quát pháp luật Cộng hoà liên bang Đức về công ti trách nhiệm hữu hạn và mô hình công ti TNHH theo pháp luật Cộng hoà liên bang Đức. Là mô hình kinh doanh phổ biến ở Việt Nam, công ti TNHH đòi hỏi sự quan tâm đúng mức của pháp luật. Do vậy, việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về công ti TNHH trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm xây dựng pháp luật của các nước, trong đó có Đức – quê hương của công ti TNHH là yêu cầu cấp thiết.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Minh Hằng (2006)

 • Bài viết đề cập một số vấn đề về chào bán cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2005 trong mối liên hệ với Luật chứng khoán 2006. Luật chứng khoán năm 2006 đã bổ sung và cụ thể hoá các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 để đạt đến sự thống nhất đồng bộ của việc điều chỉnh hoạt động chào bán chứng khoán của công ty cổ phần, cho dù công ty cổ phần lựa chọn hình thức chào bán chứng khoán riêng lẻ hay chào bán chứng khoán ra công chúng.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Như Chính (2009)

 • Bài viết tìm hiểu về OECD và các nguyên tắc quản trị công ty mang tính toàn cầu; Bình luận thực tiễn pháp luật Việt Nam theo nguyên tắc quản trị công ty của OECD về đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các chức năng sở hữu chính; Đưa ra một số khuyến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty cổ phần theo những nguyên tắc quản trị công ty của OECD.