Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  •  (2018)

  • Cuốn sách cung cấp những thông tin mới nhất với nhận thức tương đối đầy đủ, có hệ thống về các lý thuyết khởi nghiệp cũng như thực trạng hoạt động khởi nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chính sách giúp Việt Nam sớm trờ thành một quốc gia khởi nghiệp, từng bước thực hiện mục tiêu vừa cấp bách, vừa lâu dài là phài phát triển nhanh và bền vững đất nước.

  • Sách


  •  (2018)

  • Cuốn sách gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng và kết quả sản xuất kinh doanh của toàn bộ doanh nghiệp Việt Nam trong tất cả các ngành kinh tế, trên phạm vi cả nước và các địa phương giai đoạn 2011-2016 trên cơ sở cập nhật, tổng hợp thông tin thu được từ các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê.

  • Sách


  •  (2020)

  • Cuốn sách tiết lộ tâm lý ẩn giấu của việc định giá sản phẩm dựa trên giá trị. Các thí nghiệm tâm lý cho thấy không thể tính giá “công bằng” một cách chính xác và và việc định giá bị tác động mạnh mẽ bởi sự vô thức, phi lý và chính trị. Nhờ đó, các nhà tiếp thị có thể áp dụng những phát hiện này để thuyết phục người tiêu dùng tự nguyện trả nhiều tiền hơn để có được thứ mình muốn.