Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Trần Huỳnh Thanh Nghị (2011)

 • Trình bày những thay đổi về cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam trong chặng đường 10 năm hội nhập kinh tế quốc tế (2000-2010). 10 năm cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn 2000 - 2010 đã mang lại cho nền kinh tế Việt Nam những kết quả hết sức khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó thì vấn đề mâu thuẫn xung đột giữa các quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp, vấn đề giải pháp kinh doanh... vẫn là những rào cản pháp lí mà Nhà nước Việt Nam phải tiếp tục hoàn thiện để cho những cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp mang tính đột phá.

 • Luận án


 • Authors: Đinh Thị Hồng Duyên;  Advisor: PGS.TS Vũ Hoàng Ngân (2015)

 • Luận án bổ sung và xây dựng thêm một biến mới cho thang đo hiệu quả đào tạo trong mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố tới hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp nội dung số. Luận án đề xuất mô hình nghiên cứu có điều chỉnh để đánh giá những nhân tố tác động đến hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nội dung số ở Việt Nam. Luận án đề xuất cần kiểm soát chặt chẽ nhân tố động lực của người lao động, bao gồm cả tác động tài chính và phi tài chính, bởi vì khi người lao động có động lực học tập, họ sẽ chủ động tham gia các hoạt động đào tạo và chuyển được những kiến thức, kỹ năng học tập vào trong công việc, tác động tích cực...

 • 2007


 • Authors: Trương Đình Chiến (2007)

 • Những vấn đề lý luận cơ bản về kênh marketing. Thực trạng tổ chức và quản lý các kênh marketing trên thị trường Việt Nam. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý hệ thống kênh marketing của các doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ giáo dục đào tạo

 • Bài trích


 • Authors: Huỳnh Thị Trúc Linh (2016)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Định nghĩa cổ đông thiểu số của công ty cổ phần tại Việt Nam hiện nay. (2) Cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số theo quy định hiện hành và thực tiễn áp dụng. (3) Giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần.

 • 2005


 • Authors: Trần Hữu Huỳnh (2005)

 • Thông tin đối với doanh nghiệp: Thông tin phải giàu; làm sao để xã hộ được giàu có thông tin; thông tin phải sạch; thông tin phải tươi -- Tính minh bạch của công chức trong mối quan hệ với doanh nghiệp: Minh bạch trong việc xây dựng chính sách, pháp luật; minh bạch trong việc áp dụng pháp luật.

 • 2005


 • Authors: Đồng Ngọc Ba (2005)

 • Về phương diện pháp luật, cấu trúc hệ thống cũng như nội dung, hình thức và số lượng văn bản pháp luật về doanh nghiệp phải phù hợp với quan điểm về phân loại doanh nghiệp; việc phân loại doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay dựa trên tiêu chí: phương thức góp vốn và tính chất liên kết trong doanh nghiệp. Về phương diện kỹ thuật lập pháp, vấn đề hình thức và cấu trúc văn bản pháp luật về doanh nghiệp cần được xác định một cách hợp lý. Khi xây dựng và hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp, cần lưu ý sau: Việc thống nhất pháp luận doanh nghiệp không nhất thiết phải có ddieuf kiện tiên quyết là phát điển hoa pháp luật doanh nghiệp; việc thống nhất (hay phát điển hóa) ph...

 • 2014


 • Authors: Đặng Trung Dũng (2014)

 • Bài viết đưa ra định nghĩa cơ bản về "trách nhiệm xã hội doanh nghiệp" cũng như nhận thức cơ bản về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam