Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • Hoàn thiện thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp Việt Nam là một nội dung cần thiết nhằm thúc đẩy sự phát triển về chất của khu vực doanh nghiệp nước ta, qua đó tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước trước bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trên cơ sở hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và quan điểm của Đảng về thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp đồng thời phân tích thực trạng thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, bài viết chỉ ra một số bất cập, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.; |Trên cơ sở hệ thống hoá một số vấn đ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Trần Hữu Huỳnh; Đậu Anh Tuấn (2007)

 • Nhà nước hiện hoàn toàn không thích hợp với vai trò "dắt tay chỉ việc" hay "chủ quản giám sát" của hiệp hội... Nhà nước tạo điều kiện để Hiệp hội doanh nghiệp ra đời dễ dàng hơn, thiết kế được cơ chế ban hành chính sách và cơ chế đối thoại thực sự chính sách, công khai, hỗ trợ tổ chức hiệp hội công ích ra đời với các nhóm lợi ích kinh tế.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • Hoàn thiện thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp Việt Nam là một nội dung cần thiết nhằm thúc đẩy sự phát triển về chất của khu vực doanh nghiệp nước ta, qua đó tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước trước bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trên cơ sở hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và quan điểm của Đảng về thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp đồng thời phân tích thực trạng thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, bài viết chỉ ra một số bất cập, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.; |Trên cơ sở hệ thống hoá một số vấn đ...

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • Tham luận nêu một số vấn đề lý luận và quan điểm của Đảng về thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp; Thực trạng thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp Việt Nam và một số bất cập, hạn chế; Qua đó, đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

 • Tài liệu tham khảo khác


 •  (2018-01-18)

 • Thời gian gần đây, kế toán quản trị (KTQT) đã khẳng định được vai trò quan trọng trong tổ chức kinh tế nói chung và trong doanh nghiệp (DN) sản xuất - kinh doanh nói riêng. KTQT là một công cụ đắc lực và hữu ích đối với nhà quản lý tại các DN. Tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 về việc hướng dẫn áp dụng KTQT trong DN. Tuy nhiên, đây chỉ là văn bản hướng dẫn không mang tính bắt buộc, nên thực tế việc áp dụng công tác KTQT của các DN ở nước ta còn khá nhiều hạn chế, cần phải được nghiên cứu và áp dụng. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC),... phải chịu sự ...

 • Bài trích


 •  (2020-08)

 • Nghiên cứu này được tiến dựa trên kết quả khảo sát ý kiến của 458 doanh nghiệp Việt Nam về tác động của vốn tri thức đến hoạt động đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong báo cáo này, tác giả đánh giá thực trạng các thành phần của vốn tri thức tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, trong đó, vốn con người đạt mức 2.892 điểm, nhân tố vốn tổ chức đạt 2.835 điểm và nhân tố vốn xã hội đạt 3.467 điểm. Dựa trên các kết doanh quả đánh giá, tác giả đề xuất ba giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong các nghiệp Việt Nam là, (1) Khai thác triệt để vốn con người của doanh nghiệp thông qua quản trị tri thức; (2) Phát huy vai trò của vốn tổ chức trong các hoạ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 •  (2017-03-20)

 • Lựa chọn hình thức đầu tư là một yếu tố quan trọng quyết định thành công của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Bài viết trình bày những hình thức đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp và những hàm ý cho việc lựa chọn hợp lý hình thức đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

 • Tài liệu tham khảo khác


 •  (2016-12)

 • Gia nhập AEC, doanh nghiệp Việt Nam được gia nhập vào 9 thị trường ASEAN không rào cản thuế quan, các quy trình lưu chuyển hàng hóa thống nhất và thuận lợi. Đồng thời cũng là thị trường có ràng buộc chặt chẽ về quy chuẩn kỹ thuật và cạnh tranh gay gắt.