Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Trịnh Thị Hoa Mai (2007)

 • Có rất nhiều thách thức đang đặt ra cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trước thềm hội nhập. Trong phạm vi bài viết này, tác giả muốn tập trung vào vấn đề hợp tác trong kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khi cho rằng việc kết hợp cạnh tranh và hợp tác trong kinh doanh là một giải pháp vừa cấp thiết, vừa mang tính chiến lược trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập ngày nay.

 • Luận án


 •  (2020)

 • Luận án đã đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) của tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh CMCN 4.0 và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV của tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh CMCN 4.0. Từ đó chỉ ra các kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và phân tích SWOT làm căn cứ đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV của tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh CMCN 4.0 trong thời gian tới.

 • Tài liệu tham khảo khác


 •  (2019-01-26)

 • Văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng trong việc tăng cường sự đạt được các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức. Nghiên cứu này xem xét tác động của 4 biến văn hóa doanh nghiệp cụ thể là, sự tham gia, nhất quán, khả năng thích ứng và nhiệm vụ về cam kết của nhân viên đối với tổ chức. Dữ liệu được thu thập từ 134 nhân viên của 18 doanh nghiệp vừa và nhỏ được chọn tại Việt Nam. Dữ liệu được thu thập thông qua việc sử dụng bảng câu hỏi tiêu chuẩn hóa đo lường văn hóa doanh nghiệp và cam kết tổ chức. Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng hệ số tương quan pearson, phân tích hồi quy, T-test độc lập và ANOVA. Nghiên cứu cho thấy rằng sự tham gia và khả năng thích ứng có liên quan đáng k...

 • Tài liệu tham khảo khác


 •  (2017-04-18)

 • Quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam thời gian qua đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường và học hỏi kinh nghiệm kinh doanh quốc tế. Tuy nhiên, quá trình hội nhập cũng khiến các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ đứng trước những thách thức lớn. Điều đó đặt ra những yêu cầu cấp thiết cho khối doanh nghiệp này cần duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để có thể tồn tại và phát triển trong một môi trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt