Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Trần Ngọc Dũng (2005)

 • Ngày 26/11/2003, Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đã thông qua Luật hợp tác xã mới. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2004. Bài viết này đề cập những vấn đề mới cơ bản trong luật hợp tác xã năm 2003 so với Luật hợp tác xã năm 1996.

 • 2000


 • Authors: Trần Thơ (2000)

 • Electronic Resources; Khái quát về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Tiến hành khảo sát thực trạng thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với xã viên hợp tác xã. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc ban hành và thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội đối với xã viên hợp tác xã phi nông nghiệp

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • |Trình bày về vấn đề chuyển nhượng phần vốn góp; Vấn đề về thành lập doanh nghiệp, góp vốn mua cổ phần và vấn đề đăng ký tổ hợp tác.

 • Luận án


 •  (2020)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển hợp tác xã trong nông nghiệp của Việt Nam giai đoạn 2013-2019. Luận án đóng góp kết quả phân tích, đánh giá thực trạng hoạch định, thực thi chính sách phát triển hợp tác xã trong nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2013-2019. Đóng góp những quan điểm, phương hướng, giải pháp trong việc hoạch định và thực thi chính sách phát triển hợp tác xã trong nông nghiệp ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.