Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Authors: Trần Tuấn Anh;  Advisor: Đặng Thị Loan, Phạm Thị Thu Thủy (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp trên cả hai góc độ KTTC và KTQT. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên, nêu rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập để từ đó có giải pháp hoàn thiện phù hợp. Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời chỉ rõ các điều kiện để thực hiện các giải pháp đề xuất theo mục ...

 • 2001


 • Authors: Phan Tố Uyên (2001)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về sự hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp thương mại nhà nước(DNTMNN) trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. Từ đó khẳng định sự tồn tại khách quan và vai trò của DTTMNN góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nhận định rõ những lợi thế, những cản trở kìm hãm hoạt động kinh doanh của các DTTMNN khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường và sự cần thiết đẩy mạnh kinh doanh ở các DNTMNN. Nghiên cứu, phân tích các mặt hoạt động kinh doanh của các DTTMNN trên địa bàn Hà Nội. Đây là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống đầu tiên về hoạt ...

 • Bài trích


 • Authors: Đào Tuấn Đức, Trần Quang Thọ; Trần Duy Tiến, Lê Văn Hà; Lê Thị Diễm Hương, Bùi Xuân Bình (2023-11)

 • Nghiên cứu này xem xét cách các doanh nghiệp (DN) ở Singapore tiếp cận khái niệm về mục đích trên phương diện truyền thông nội bộ và truyền thông DN, cách chuyển hóa mục đích và hoạt động kinh doanh và hoạch định của DN; sự liên hệ giữa mục đích với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị DN trong phát triển và triển khai khái niệm về mục đích.

 • Bài trích


 •  (2020-08)

 • Luật doanh nghiệp năm 2020 góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Đây là dự án luật không chỉ được cộng đồng các doanh nghiệp mong đợi mà còn được cơ quan nhà nước các cấp quan tâm bởi sự kỳ vọng vào việc hoàn thiện và nâng cap chất lượng môi trường kinh doanh, duy trì tăng trưởng, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội.

 • Tài liệu tham khảo khác


 •  (2017-04-18)

 • Quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam thời gian qua đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường và học hỏi kinh nghiệm kinh doanh quốc tế. Tuy nhiên, quá trình hội nhập cũng khiến các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ đứng trước những thách thức lớn. Điều đó đặt ra những yêu cầu cấp thiết cho khối doanh nghiệp này cần duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để có thể tồn tại và phát triển trong một môi trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt

 • Bài trích


 •  (2020-03)

 • Nghiên cứu này sử dụng kỹ thuật phân tích đường bao dữ liệu (DEA) và mô hình Tobit để chứng minh ảnh hưởng của phương thức kinh doanh tới hiệu quả hoạt động của 687 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực chế biến thực phâm tại Việt Nam. Kết quả đo lường cho thấy hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này đang trung bình, bằng 68%, tức là đã lãng phí 32% nguồn lực đầu vào. Nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa chế biến thực phẩm đẩy mạnh triển khai bán hàng online, quảng cáo và tham gia hiệp hội/nhóm kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ tối ưu háa được chi phí, từ đó cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động.