Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Trần Huỳnh Thanh Nghị (2011)

 • Trình bày những thay đổi về cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam trong chặng đường 10 năm hội nhập kinh tế quốc tế (2000-2010). 10 năm cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn 2000 - 2010 đã mang lại cho nền kinh tế Việt Nam những kết quả hết sức khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó thì vấn đề mâu thuẫn xung đột giữa các quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp, vấn đề giải pháp kinh doanh... vẫn là những rào cản pháp lí mà Nhà nước Việt Nam phải tiếp tục hoàn thiện để cho những cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp mang tính đột phá.

 • Luận án


 • Authors: Đinh Thị Hồng Duyên;  Advisor: PGS.TS Vũ Hoàng Ngân (2015)

 • Luận án bổ sung và xây dựng thêm một biến mới cho thang đo hiệu quả đào tạo trong mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố tới hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp nội dung số. Luận án đề xuất mô hình nghiên cứu có điều chỉnh để đánh giá những nhân tố tác động đến hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nội dung số ở Việt Nam. Luận án đề xuất cần kiểm soát chặt chẽ nhân tố động lực của người lao động, bao gồm cả tác động tài chính và phi tài chính, bởi vì khi người lao động có động lực học tập, họ sẽ chủ động tham gia các hoạt động đào tạo và chuyển được những kiến thức, kỹ năng học tập vào trong công việc, tác động tích cực...

 • 2007


 • Authors: Trương Đình Chiến (2007)

 • Những vấn đề lý luận cơ bản về kênh marketing. Thực trạng tổ chức và quản lý các kênh marketing trên thị trường Việt Nam. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý hệ thống kênh marketing của các doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ giáo dục đào tạo

 • 2001


 • Authors: Lê Sỹ Cảnh (2001)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản trị hoạt động marketing ở các doanh nghiệp kinh doanh trong điều kiện cơ chế thị trường. Phân tích thực trạng quản trị hoạt động marketing trong các doanh nghiệp nhựa ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp hoàn thiện quá trình quản trị hoạt động marketing của doanh nghiệp nhựa Việt Nam trong thời gian tới; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ giáo dục đào tạo

 • 1996


 • Authors: Nguyễn Khoa Bình (1996)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về chính sách và cơ chế quản lý tài chính đối với các DNXNK. Phân tích thực trạng chính sách và cơ chế quản lý tài chính đối với các DNXNK ở Việt Nam. Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ giáo dục đào tạo

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Ngân (2015)

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa là hệ thống doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhưng từ chủ trương, chính sách đến áp dụng thực tiễn vẫn còn một khoảng cách khá xa, kết quả thực thi chưa đạt được như mong muốn.

 • Sách


 •  (1974)

 • Sách tham khảo về công tác quản lý xí nghiệp gồm mục đích công tác quản lí xí nghiệp công nghiệp xã hội chủ nghĩa; tổ chức sản xuất, tổ chức bộ máy quản lý; công tác kế hoạch hóa; quản lý kĩ thuật; tổ chức lao động và tiền lương; quản lí vật tư; quản lí tài chính xí nghiệp và chế độ hạch toán kinh tế; phân tích hoạt động kinh tế.